Z 10. zasadnutia Ústrednej rady ÚNSS

Po vyše dvoch rokoch zasadali členovia ÚR osobne, a to 10. a 11. 6. v bratislavskom Biviu. Prinášame výber z diskutovaných tém, všetky materiály v plnom znení sú k dispozícii na intranete ÚNSS.

 

Úvod patril zmenám v zložení ÚR, ktoré nastali po krajskom zhromaždení (KZ) v Nitrianskom kraji. Jeho predsedom sa stal Josef Zbranek, ktorý doteraz zastával funkciu podpredsedu ÚNSS. Keďže súbeh obidvoch funkcií Stanovy ÚNSS neumožňujú, na uvoľnené miesto člena ÚR bola kooptovaná Ervína Balašková. Druhým bodom programu bolo udeľovanie čestného členstva tým, ktorí sa výrazne zaslúžili o rozvoj ÚNSS, o pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím a nedávno dosiahli významné životné jubileá, alebo ukončili dôležité etapy svojej práce. Rady čestných členov rozšírili Imrich Bartalos, Július Bozó, Ján Cesnek, Mária Danielová, Štefan Kopčík, Branislav Mamojka, Milan Měchura, Milan Sabovík (in memoriam), Jozef Tutko, Ľudovít Varhánik, Eva Vilímová a Josef Zbranek. Galéria všetkých, ktorým ÚNSS takouto formou poďakovala, vznikne v budove Úradu ÚNSS a na webe.

 

Zo správy o činnosti Úradu ÚNSS

 • K finančnej situácii: ÚNSS môže poskytovať služby vďaka úspešným rokovaniam so samosprávami a mimoriadnym výnosom verejných zbierok (najmä Bielej pastelky), za čo patrí poďakovanie organizátorom, realizátorom i sponzorom.
  1. Podpora poskytovania sociálnych služieb je výsledkom rokovaní s VÚC-čkami a je podmienená napr. metodikou vykazovania zazmluvnených hodín poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, prípravou ekonomicky oprávnených nákladov (zverejnených na www.unss.sk) a správnym a presným vyúčtovaním. Oprávnenosť čerpania a dodržiavania účelovosti poskytnutého finančného príspevku v roku 2021 sa stali premetom hĺbkovej kontroly Útvaru hlavného kontrolóra TTSK. Žiadne nedostatky či porušenia zmluvných podmienok zistené neboli.
  2. ÚR vzala na vedomie účtovnú závierku ÚNSS za rok 2021, ktorá medzi 7. a 11. 3. 2022 úspešne prešla auditom, schválila výsledok hospodárenia z hlavnej nepodnikateľskej činnosti (strata 20 144,09 € – odpisy majetku) a z podnikateľskej činnosti ( napr. vydávanie stanovísk ku stavebným konaniam či testovanie webov – po zdanení zisk 3 245,04 €).
  3. ÚR schválila hospodársky výsledok spoločnosti Tyflocomp, s. r. o., stratu 3 818,80 €.
 • Z legislatívnych aktivít: ÚNSS sa zaoberala zákonom o inšpekcii v sociálnych službách, požiadavkách na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (ZP) či zákonom o dobrovoľníctve, podľa ktorého už môže dobrovoľnícku činnosť pre organizáciu vykonávať aj jej člen. Participovala na pripomienkovaní stavebných zákonov, zákona o 13. dôchodku, zdravotnej starostlivosti, sociálnom poistení, novely Zákonníka práce a Lex Ukrajina. ÚNSS stála pri tvorbe nových právnych predpisov, a to nariadení vlády o jednorazovej dotácii na podporu humanitárnej pomoci, o výške hodinovej sadzby za osobnú asistenciu a príspevku na opatrovanie, na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení na rok 2023, zapojila sa do transformácie Výboru pre osoby so ZP a do rokovaní o Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so ZP na roky 2021–2030.
 • Projekty: ÚNSS ich aktuálne realizuje 11, za všetky spomeňme Cestu svetla, Dúhu, Dúhovku, OKAmih či PARVIS. S podporou OZ Billa ľuďom prebieha 5. ročník programu Zdravé oči už v škôlke.
 • Grantový program ÚNSS: o podporu sa uchádzalo 15 organizačných zložiek, z toho 13 ju získalo. O inšpiratívnych projektoch budeme písať postupne.
 • Program individuálneho darcovstva: dofinancovať nákup pomôcok cez ÚPSVaR sa podarilo piatim záujemcom. Keďže bol fond vyčerpaný a snahy o jeho naplnenie zatiaľ neúspešné, ÚR schválila presun 3 000 € z pôžičkového fondu (jeho fungovanie to neohrozí).
 • Vzdelávanie odborných pracovníkov: OSS pripravilo kurz pre inštruktorov Braillovho písma (podrobnejšie v nasledujúcom čísle), v lete sa uskutoční celoslovenské stretnutie všetkých pracovníkov KS.
 • Ku KZ a IX. Zjazdu: ÚR schválila správu z KZ, vzala na vedomie, že k zmene na poste predsedu došlo len v NSK. V štyroch krajoch došlo k zmene vo funkcii 1. a 2. podpredsedu a na čele KKK.
 1. ÚR schválila text letáku Prečo som v ÚNSS, ktorý predložilo KZ Nitra. Po vizuálnej úprave bude ako podpora pri získavaní nových členov distribuovaný nižším organizačným zložkám (pozn. k 10. júnu 2022 evidovala ÚNSS 2 742 členov).
 2. ÚR stanovila termín konania 9. zjazdu na 2. a 3. 12. 2022 v Bratislave. Pracovnej skupine uložila vypracovať návrhy rozvoja UNSS a novelizácie stanov. Zároveň rozhodla, že na mail navrhynazjazd@unss.sk môžu do 30. 9. posielať návrhy aj tí, ktorí nie sú členmi pracovnej skupiny.

 

K situácii na Ukrajine

V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, spôsobenej hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny, sa 11. 3. rozhodnutím ministra práce stala ÚNSS subjektom hospodárskej mobilizácie. ÚR vyjadrila solidaritu Ukrajine a útok Ruskej federácie, ktorý je v rozpore so základnými princípmi ľudskosti a demokracie, jednoznačne odsúdila. Zároveň vyslovila podporu Ukrajinskej asociácii nevidiacich. Viac o formách pomoci jej členom so zrakovým postihnutím, nachádzajúcim sa v SR, nájdete na www.unss.sk).

 

Josef Zbranek a Dušana Blašková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *