Prijaté zmeny v zákone o kompenzácii

Nové znenie zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia prinieslo viaceré zmeny. Tu je prehľad tých najdôležitejších. 

 

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018. V tomto článku sú uvedené dôležité zmeny s prihliadnutím na osoby so zrakovým postihnutím.

 

Osobná asistencia – sadzba je vo výške 3,82 eura

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa stanovuje pevnou sumou3,82 eura. Vláda SR môže svojim nariadením zmeniť sadzbu na osobnú asistenciu vždy k 1. júlu kalendárneho roka. V tejto súvislosti vzniká užívateľovi osobnej asistencie povinnosť spísať s osobným asistentom dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie, ktorým bude dohodnutá nová výška odmeny za výkon osobnej asistencie. Dodatok musí byť podpísaný v priebehu mesiaca júla, kedy začne platiť nová hodinová sadzba za výkon osobnej asistencie a musí byť odovzdaný úradu práce najneskôr do ôsmich dní od dátumu jeho podpisu.

 

Príjem sa už nebude testovať

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa bude poskytovať bez ohľadu na výšku príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre tento účel sa príjem posudzovať nebude. Zo zákona sa vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého sa po prekročení príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 4 – násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu výška príspevku krátila, prípadne sa príspevok prestal vyplácať.

 

Výkaz sa nemení

Navrhovanú zmenu tlačiva výkazu o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, v ktorom sa mal uvádzať pre každý deň v mesiaci čas výkonu osobnej asistencie „od – do“ a počet hodín vykonanej osobnej asistencie v príslušnom kalendárnom dni, parlament neschválil. Výkaz, až na drobné doplnenia v poučení, sa nemení.

 

Súčinnosť s úradmi práce

Na úkor ponechania výkazu v nezmenenej podobe budú poberatelia peňažného príspevku na osobnú asistenciu a osobní asistenti povinní poskytovať úradom práce súčinnosť pri kontrole využívania príspevku na osobnú asistenciu:

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní poskytnúť úradu práce súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie, najmä

 1. a) poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie,
 2. b) umožniť výkon kontroly kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.

Pokiaľ nebudú poberatelia príspevku na osobnú asistenciu a osobní asistenti ochotní túto súčinnosť úradom práce pri výkone ich kontrolnej činnosti poskytovať, je reálny predpoklad, že ústredie práce začne opäť presadzovať zmenu výkazu o výkone činnosti osobnej asistencie.

 

Zmeny týkajúce sa zmlúv o výkone osobnej asistencie

Zmluva o výkone osobnej asistencie musí byť uzatvorená písomne. Nemusí už povinne obsahovať miesto výkonu osobnej asistencie. Novela zákona spresňuje termíny predkladania zmlúv a ich dodatkov úradom práce:

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná príslušnému úradu

 1. a) predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie
 2. v deň podania žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
 3. do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o výkone osobnej asistencie uzatvorená, ak bola uzatvorená po podaní žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 4. b) do ôsmich dní odo dňa
 5. podpísania dodatku k zmluve o výkone osobnej asistencie, predložiť tento dodatok,
 6. zániku právneho vzťahu založeného zmluvou o výkone osobnej asistencie, oznámiť zánik tohto právneho vzťahu.

Žiadateľ o peňažný príspevok na osobnú asistenciu môže predložiť úradu práce súčasne so žiadosťou i zmluvy o výkone osobnej asistencie, ak má záujem, aby mu v prípade priznania príspevku bol tento vyplatený spätne od dátumu podania žiadosti, pričom výkazy predkladá úradu práce až po schválení príspevku.

 

V praxi sa ukázalo, že viacerí užívatelia osobnej asistencie neukončovali formálne zmluvy o výkone osobnej asistencie, ak osobnú asistenciu podľa uzatvorenej zmluvy už nevyužívali. Aby úrady práce nemuseli viesť v evidencii zmluvy, ktoré už nie sú aktívne, bolo prijaté nasledujúce ustanovenie:

Zmluva o výkone osobnej asistencie zaniká, ak po vzniku nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, nebol počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie. To samozrejme nevylučuje uzatvorenie novej zmluvy s osobným asistentom v prípade zániku predchádzajúcej zmluvy na základe zákona. Bude však potrebné si strážiť, aby po uplynutí šiestich mesiacov nebol úradu práce predložený výkaz o výkone činnosti osobnej asistencie. Takýto výkaz nebude úrad práce akceptovať.

 

Zmeny v zozname činností osobnej asistencie

Do zoznamu činností osobnej asistencie bola ako bod 21 pridaná nová činnosť, a to pomoc rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, pri úkonoch starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ktoré z dôvodu svojho ťažkého zdravotného postihnutia nie sú schopní sami zvládnuť. V dôsledku vypustenia niektorých činností týkajúcich sa tlmočenia pre osoby so sluchovým postihnutím je činnosť predčítanie pre nevidiacich teraz označená ako bod 13.5 (doposiaľ 13.8).

 

Zastavenie výplaty príspevkov počas pobytu v zahraničí

Ide o všeobecné pravidlo, zmena však bola prijatá na podnet osôb s ťažkým zdravotným postihnutím študujúcich v zahraničí, ktorí využívajú osobnú asistenciu:

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa nevypláca mimo územia Slovenskej republiky. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynula doba, počas ktorej sa osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako

 1. a) 60 po sebe nasledujúcich dní alebo
 2. b) 303 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu, že navštevuje školu mimo územia Slovenskej republiky.

 

Komunikácia s finančnou správou elektronicky sa netýka osobných asistentov

Na konci minulého roku sme informovali o zmenách v zákone o správe daní, na základe ktorých budú musieť fyzické osoby – podnikatelia od 1. júla 2018 povinne komunikovať s finančnou správou len elektronicky. Z dôvodovej správy vyplývalo, že táto povinnosť sa bude vzťahovať i na osobných asistentov. Keďže v tejto otázke stále pretrvávali nejasnosti, či osobný asistent je alebo nie je pre účely tohto ustanovenia podnikateľom, predstavitelia z Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) sa obrátili so žiadosťou o ich stanovisko na finančnú správu. Podľa vyjadrenia finančnej správy osobní asistenti nie sú považovaní za podnikateľov (napr. nevykonávajú zárobkovú činnosť na základe živnostenského oprávnenia), preto sa na nich povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky nevzťahuje.

 

Pevné sumy výšky peňažného príspevku na opatrovanie

Výšky peňažného príspevku na opatrovanie sú stanovené pevnou sumou, ich výška už nie je naviazaná na sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Vláda SR môže svojím nariadením zmeniť výšky peňažného príspevku na opatrovanie vždy k 1. júlu kalendárneho roka.

 

Základné výšky príspevku

Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 369,36 eura pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a mesačne 492,34 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ak opatrovanie vykonáva opatrovateľ v produktívnom veku. Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 184,71 eura pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a 246,20 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, teda polovica výšky príspevku, ktorý sa poskytuje opatrovateľovi v produktívnom veku.

Ostatné výšky peňažného príspevku na opatrovanie neuvádzame.

 

Krátenie výšky príspevku pre opatrovateľa v produktívnom veku

Hranica príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, po dosiahnutí ktorej sa výšky peňažného príspevku pre osobu v produktívnom veku krátia, sa posúva z 1,7 na 2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu.

 

Výška príspevku pri opatrovaní školáka

Upúšťa sa od zníženia príspevku na opatrovanie, ak dieťa navštevuje školu alebo školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Zabráni sa tak situáciám, keď rodičia žiadali individuálne zníženie rozsahu školskej povinnosti pre svoje dieťa, aby im príspevok nebol krátený.

 

Príplatok pri starostlivosti o nezaopatrené dieťa

Peňažný príspevok na opatrovanie možno zvýšiť o 100 eur mesačne (pôvodne o 49,80 eura), ak je opatrovanou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a osoba v produktívnom veku nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania alebo nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

 

Odkázanosť na individuálnu prepravu

K ďalším zmenám patrí spresnenie definície odkázanosti na individuálnu prepravu a miesto konkrétnych zdravotných diagnóz sa dôvody odkázanosti na individuálnu prepravu zovšeobecňujú:

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti z dôvodu

 1. a) ťažkej poruchy mobility, premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb,
 2. b) duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb alebo
 3. c) ťažkej poruchy zvieračov prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb.

 

Kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou auta

Peňažný príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla bude možné priznať nielen osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, no i niektorým skupinám osôb s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodu ich choroby. Preto je v zákone novo definovaná odkázanosť na kompenzáciu týchto zvýšených výdavkov nasledovne:

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ak je

 1. a) odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva ho na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo na občianske aktivity alebo
 2. b) fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím zaradenou do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu alebo ktorej sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba.

 

Pohľadávky v dedičskom konaní sa už nebudú vymáhať

Podľa doterajšieho znenia zákona, ak bol osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla alebo na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže a osoba pred uplynutím siedmich rokov (v prípade elektrického vozíka desiatich rokov) od poskytnutia peňažného príspevku zomrela, boli dedičia povinní vrátiť pomôcku alebo pomernú časť poskytnutého jednorazového peňažného príspevku. Pokiaľ tak neurobili dobrovoľne, vymáhali úrady práce túto pohľadávku v rámci konania o dedičstve. Ministerstvo práce navrhlo a poslanci schválili, že od 1. júla 2018 sa od tejto praxe upúšťa a pohľadávky sa v dedičskom konaní nebudú vymáhať. Podľa prechodného ustanovenia potom pohľadávky, ktoré vznikli do 30. júna 2018, sa považujú za nevymožiteľné. Výnimkou budú naďalej situácie, ak poskytnutý príspevok nebol z dôvodu úmrtia žiadateľa použitý na účel definovaný zákonom, v takýchto prípadoch budú úrady práce od dedičov požadovať vrátenie celej sumy poskytnutého peňažného príspevku.

 

Prehľad príspevkov na kompenzáciu

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2018 sme pre vás zhrnuli v prehľadnej tabuľke.

 

Dňom 1. júla 2018 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

 1. a) 205,07 eura pre jednu plnoletú fyzickú osobu
 2. b) 143,06 eura pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 3. c) 93,61 eura pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

Sumy životného minima sa zvýšili o 2,8 %.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa zvyšujú od 1. júla 2018 nasledovne:

 

Druhy opakovaných peňažných príspevkov  Výška p.p. od 1.7. 2018 v €

P.p. na osobnú asistenciu       3,82

P.p. na prepravu          104,63

P.p. na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 1. – na diétne stravovanie
 2. a) I. skupina chorôb 38,07
 3. b) II. Skupina chorôb 19,04
 4. c) III. skupina chorôb 11,43
 5. –súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 19,04
 6. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla 34,25
 7. –súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 45,67

P.p. na opatrovanie – základné výšky

 1. FO v produktívnom veku

a)- opatruje 1 ŤZP        369,36

b)-opatruje dve alebo viaceré ŤZP     492,34

 1. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok
 2. a) – opatruje 1 ŤZP 184,71
 3. b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP 246,20

 

Vysvetlivky

P.P. – peňažný príspevok

FO – fyzická osoba

ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

 

Novelou zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú od 1. júla 2018 výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu a výšky peňažných príspevkov na opatrovanie stanovené pevnou sumou, ich výška už nie je odvodzovaná od sumy životného minima, pričom k 1. júlu kalendárneho roka môže Vláda SR ustanoviť svojim nariadením novú výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a nové výšky peňažného príspevku na opatrovanie.

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto boli poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2018.

 

Milan Měchura

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *