Zasadala Ústredná rada Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Hovorilo sa o novom fonde, legislatíve i projektoch. Ďalšie zasadnutie bude v novembri. 

 

Prvé tohtoročné zasadnutie Ústrednej rady Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚR ÚNSS) sa uskutočnilo 15. a 16. júna 2018 na Úrade ÚNSS. Na úvod predseda ÚNSS privítal nového člena ÚR ÚNSS Michala Muravského, ktorý členstvo v najvyššom orgáne nadobudol automaticky zvolením za predsedu Krajskej rady ÚNSS Prešov. Pozíciu získal po odstupujúcej Nadežde Muščíkovej, ktorej predseda ÚR poďakoval za jej dlhoročnú prácu pre ÚNSS. Na čele Krajskej rady Prešov Nadežda Muščíková stála desať rokov. Začiatok rokovania patril tradične kontrole plnení uznesení z 2. zasadnutia a bilancovaniu činnosti predsedníctva, predsedu a Úradu ÚNSS.

 

Ekonomika ukazuje na zlepšenie

ÚR vzala na vedomie účtovnú závierku ÚNSS za rok 2017 a že v období od 12. marca 2018 do 15. marca 2018 sa uskutočnil jej audit s nasledovným výrokom auditora:

„Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho združenia Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

Na základe uvedených informácií ÚR schvália výsledok hospodárenia ÚNSS za rok 2017, ktorým bola strata po zdanení vo výške 1 335,61 eura.

V hodnotení aktuálnej finančnej situácie ÚNSS ÚR konštatovala, že bolo dosiahnuté vyrovnané financovanie aktuálnych nákladov ÚNSS najmä vďaka úspešným rokovaniam, vedúcim k navýšeniu príspevkov od samosprávnych krajov na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ako aj  v dôsledku zvýšených výnosov verejných zbierok a zvýšeného výnosu z alokácie 2% z daní pre ÚNSS.

Napriek tomuto úspechu je potrebné pokračovať v získavaní financií nevyhnutných na udržanie a rozširovanie potrebných a požadovaných aktivít a služieb ÚNSS.

Hodnoteniu činnosti a schvaľovaniu hospodárenia  Ústrednou radou podlieha aj s.r.o. Tyflocomp. Po schválení jej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku ÚR spoločnosti uložila predložiť na nasledujúce zasadnutie ÚR ÚNSS strategický plán rozvoja spoločnosti.

 

Legislatíva

V časti rokovania venovanej legislatíve ÚR vyslovila uznanie a poďakovanie predstaviteľom ÚNSS, Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR a ďalším organizáciám osôb so zdravotným postihnutím za úspešný koordinovaný postup pri presadení mimoriadne pozitívnych zmien zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Odporúča takýmto koordinovaným spôsobom postupovať pri obhajobe a uplatňovaní práv osôb so zdravotným postihnutím.

 

Nový fond

Novinkou medzi benefitmi pre členov a klientov ÚNSS je Fond individuálneho darcovstva. ÚR schválila jeho štatút. Poslaním fondu bude pomoc ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím, najmä pri úhrade vyššieho doplatku na kompenzačnú pomôcku pri poskytnutí príspevku na kompenzáciu. Za členov komisie fondu individuálneho darcovstva ÚR vymenovala – Ervínu Balaškovú, Tímeu Hókovú a Josefa Zbraneka. Ďalších dvoch členov doplní riaditeľka ÚNSS. Viac informácií o fonde prinášame v samostatnom článku.

 

Metodika a interné dokumenty

Predmetom ďalších častí rokovania boli interné správy a dokumenty, pripravované aktivity a projekty. V tejto súvislosti ÚR schválila:

 • správy z výročných členských schôdzí ZO ÚNSS a krajských zhromaždení ÚNSS,
 • výklad stanov k plateniu členských príspevkov dvojíc dieťa so zrakovým postihnutím a rodič/zákonný zástupca,
 • 31. august 2018 ako termín na predloženie pripomienok k návrhu novely Rokovacieho poriadku výborov základných organizácií.

 

Projekty a ďalšie aktivity

ÚR vzala na vedomie informácie o prípravách:

 • verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej hlavný zbierkový deň sa uskutoční 21. septembra 2018 s konštatovaním, že príprava prebieha podľa harmonogramu.
 • osvetovo – bezpečnostného podujatia Deň Bielej palice, ktoré sa uskutoční 15. októbra 2018.

Záverečný blok rokovania bol venovaný uskutočneným a pripravovaným projektom ÚNSS, ktoré uvádzame prehľadne aj so subjektmi, ktoré ich finančne podporili.

 

Projekty v priebehu realizácie

 • Deň bielej palice – Nadácia Allianz,
 • Prehliadka Dni Mateja Hrebendu 2018 – Ministerstvo kultúry SR (ďalej len MK SR),
 • fotografická súťaž Cesta svetla 2018 – MK SR,
 • 7. konferencia o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám s názvom Braillovo písmo – význam v 21. storočí a jeho budúcnosť, ktorá sa uskutoční v Bratislave 24. a 25. októbra 2018 – MK SR,
 • časopis OKAmih 2018, dve čísla – MK SR,
 • časopis Dúhovka 2018, šesť čísiel – MK SR,
 • Stratégia zabezpečenia prístupnosti mesta Nitra pre osoby so zdravotným postihnutím, seniorov a ďalšie skupiny obyvateľov a návštevníkov – začatie projektu 15.septembra 2017 – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,
 • členské príspevky v medzinárodných organizáciách v roku 2018 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVaR SR),
 • časopis Dúha 2018, 6 čísiel – MPSVaR SR,
 • rekondičné pobyty 2018 – MPSVaR SR,
 • terénne sociálne služby – sociálna rehabilitácia 2018 – MPSVaR SR,
 • Zdravé oči už v škôlke II. – školský rok 2017/2018.

 

Pripravované projekty

 • Zdravé oči už v škôlke III. – školský rok 2018/2019.

V tejto časti sa ÚR  zaoberala i službou Nákupný asistent v predajniach reťazca BILLA. Odporučila informovať prostredníctvom portálu www.unss.sk o adresách predajní zapojených do tejto služby.

Prakticky ku všetkým uvedeným projektom prinášame respektíve prinesieme na stránkach Dúhy a Dúhovky samostatné príspevky.

 

Nasledujúce zasadnutie ÚR ÚNSS sa uskutoční 23. a 24. novembra 2018 v Bratislave.

 

Podľa uznesení spracoval Josef Zbranek

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *