Fond individuálneho darcovstva: môžete žiadať o príspevok

Účelom fondu individuálneho darcovstva je v prvom rade poskytnúť nenávratný finančný príspevok na dofinancovanie doplatku na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť aj s prílohami treba poslať do 30. septembra. 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vyhlasuje výzvu zameranú na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zmiernenie dôsledkov zrakového postihnutia klientov a členov ÚNSS. Finančný príspevok bude poskytnutý z novovytvoreného fondu individuálneho darcovstva, ktorého zriadenie schválila Ústredná rada ÚNSS uznesením č. 59/2018.

 

Najmä na dofinancovanie pomôcky

Účelom fondu individuálneho darcovstva je v prvom rade poskytnúť nenávratný finančný príspevok na dofinancovanie doplatku na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). V ojedinelých prípadoch je možné žiadať aj na iné účely týkajúce sa nákupu kompenzačných alebo optických pomôcok. Pri posudzovaní všetkých žiadostí bude rozhodujúci priamy vplyv na kvalitu života a na zvýšenie samostatnosti jednotlivca so zrakovým postihnutím.

 

Kto môže žiadať o nenávratný finančný príspevok z fondu individuálneho darcovstva?

Žiadateľom musí byť:

 1. nevidiaca alebo slabozraká osoba, ktorá je klientom, alebo členom ÚNSS vo veku nad 18 rokov vrátane,
 2. v mene nevidiacej alebo slabozrakej osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je klientom, alebo členom ÚNSS, žiada jej zákonný zástupca,
 3. v mene osoby so zrakovým postihnutím s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá je klientom alebo členom ÚNSS, žiada fyzická osoba, ktorú súd určil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Aké sú podmienky

O získanie nenávratného finančného príspevku sa môže uchádzať klient či člen ÚNSS alebo zákonný zástupca osoby so zrakovým postihnutím, ktorá má menej ako 18 rokov, pričom musí doložiť všetky nasledovné dokumenty:

 1. Vyplnený formulár Žiadosť o poskytnutie príspevku vrátane uvedenia účelu a odôvodnenia poskytnutia.
 2. Kópiu rozhodnutia z ÚPSVaR o priznaní či nepriznaní príspevku na zakúpenie kompenzačnej pomôcky, ktorá je v zozname pomôcok, na ktoré môže ÚPSVaR poskytnúť príspevok.
 3. Písomné odporúčanie vedúceho pracovníka príslušného krajského strediska ÚNSS, ktoré zahŕňa relevantnosť potreby poskytnutia príspevku z fondu a predpokladu efektívneho využívania financovanej pomôcky žiadateľom a zdokumentovanie jeho sociálnej situácie.
 4. Podpísaný záväzok žiadateľa, že do jedného mesiaca po použití schváleného príspevku, poskytne písomnú informáciu o zhodnotení prínosu priznaného príspevku, ktorú bude môcť ÚNSS publikovať.

 

Aký je postup

Každý záujemca o nenávratný finančný príspevok z fondu individuálneho darcovstva by mal dodržať nasledovnú postupnosť:

 1. kontaktovať príslušné Krajské stredisko ÚNSS, kde spolu s pracovníkom daného strediska vyhodnotia relevantnosť žiadosti,
 2. dôsledne vyplniť formulár Žiadosť o poskytnutie príspevku z fondu individuálne darcovstva a doložiť všetky požadované prílohy (kópia rozhodnutia z ÚPSVaR o priznaní či nepriznaní príspevku na zakúpenie kompenzačnej pomôcky a písomné odporúčanie vedúceho príslušného Krajského strediska),
 3. zaslať skompletizovanú elektronickú verziu i vytlačenú podpísanú verziu žiadosti najneskôr do 30. septembra 2018 na adresu Úradu ÚNSS.

 

Kto rozhoduje o priznaní príspevku

Všetky žiadosti bude posudzovať komisia menovaná Ústrednou radou ÚNSS a riaditeľkou ÚNSS v súlade so Štatútom fondu individuálneho darcovstva.

 

Technické informácie

 1. Formulár Žiadosť o poskytnutie príspevku bude zverejnený do 31.augusta 2018 na webovej stránke ÚNSS – www.unss.sk. Taktiež bude k dispozícii aj na všetkých krajských strediskách ÚNSS.
 2. Žiadosti je možné podávať najneskôr do 30. septembra 2018 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke), a to elektronicky na e-mailovú adresu capayova@unss.sk a poštou na adresu Úrad ÚNSS, Sekulská 1, 842 50 Bratislava.
 3. Do 31.októbra 2018 komisia rozhodne o priznaní nenávratného finančného príspevku a bude informovať žiadateľa.
 4. Do 15 dní od schválenia nenávratného finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva Úrad ÚNSS vyplatí finančný príspevok žiadateľovi.
 5. Do troch mesiacov od poskytnutia príspevku je žiadateľ povinný príspevok použiť a preukázať použitie príspevku predložením kópie dokladu na Úrad ÚNSS. Pri nesplnení tejto podmienky bude Úrad ÚNSS požadovať vrátenie poskytnutého finančného príspevku.

 

Kontakt v prípade ďalších otázok?

Hana Cápayová

E-mail: capayova@unss.sk

Tel. č.: 02 692 034 21

 

Tímea Hóková

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *