Zo zasadnutia Ústrednej rady ÚNSS

Vo štvrtok 16. marca sa vo virtuálnej miestnosti po prvýkrát zišla IX. zjazdom zvolená Ústredná rada ÚNSS (ÚR ÚNSS).Okrem správ o činnosti predsedu, riaditeľky a aktivitách organizácie ako celku sa hovorilo predovšetkým o plánoch na tento rok. Prvé vyhodnotenie prijatých rozhodnutí a stratégií nás čaká na nasledujúcom (už osobnom) stretnutí, a to 16. a 17. júna 2023 v Bratislave.

 

Úvod patril voľbe zástupkyne riaditeľky ÚNSS. Stala sa ňou Dagmar Filadelfiová, ktorá tým v zmysle §20 ods. c) Stanov ÚNSS získala zároveň miesto v Predsedníctve ÚR ÚNSS. Nastolila sa otázka zmien v štatúte Grantového programu ÚNSS, o ktorom vás budeme informovať na nasledujúcich stranách v samostatnom príspevku.

 

Akčný plán ÚR ÚNSS na rok 2023

Ešte pred samotným zasadnutím došlo k dohode ohľadom tém, ktoré budú mať v tomto roku prioritu. Väčšina z nich sa týka podpory členov a spolkovej činnosti, čo vyplýva z dlhodobého poklesu členskej základne, jej vekovej štruktúry, miery jej zaangažovania a propagácie. Pravdaže, neznamená to, že doteraz vykonávané aktivity ustúpia do úzadia. Stabilizácia členskej základne zahŕňa okrem iného spracovanie usmernenia pre KR v zmysle uznesení IX. zjazdu ÚNSS. V plánoch sa hovorí o školeniach členov na prácu s intranetom a systémom evidencie Apollo (na ktorého inovácii sa aktuálne intenzívne pracuje), pri písaní projektov a nadväzovaní spolupráce s inými subjektmi. Druhým veľkým tematickým okruhom, ktorému sa bude venovať zvýšená pozornosť, je dobrovoľníctvo (ide o prípravu internej smernice, zmlúv s dobrovoľníkmi a propagáciu možnosti vykonávať tento typ činnosti v ÚNSS), tretím zriadenie ďalších pracovných skupín pri ÚR ÚNSS.

 

Poradné hlasy pre ÚR ÚNSS

V zmysle uznesení IX. zjazdu, ktorý uložil podporovať zapájanie širšieho okruhu ľudí do činnosti ÚNSS, pripravilo predsedníctvo ÚR návrh pracovných skupín (PS), t. j. poradných orgánov ÚR. Pred časom vznikli dve, a to PS pre kompenzačné pomôcky, ktorú v Dúhe 3/2022 predstavil jej predseda Ján Podolinský, a PS pre legislatívu a vládnu agendu, ktorá má definovaný štatút, aktuálne sa obsadzujú posty jej predsedu a členov.

PS, ktorých vznik bol na marcovom zasadnutí ÚR ÚNSS potvrdený uznesením, musia na júnovom stretnutí predložiť svoj štatút a okruhy, ktorým sa budú venovať. Podrobnejšie vás o ich činnosti budeme priebežne informovať, tentoraz vám ponúkame len ich zoznam:

PS pre medzinárodné vzťahy, predseda Branislav Mamojka

PS pre členskú základňu a rozvoj spolkovej činnosti, predseda Ján Podolinský

PS pre sociálne služby, vzdelávanie a pracovné uplatnenie, predsedníčka Dagmar Filadelfiová

PS pre osvetu a propagáciu, predseda Michal Tkáčik

PS pre Braillovo písmo, predseda Michal Tkáčik

PS pre architektonickú a informačnú prístupnosť, predseda Peter Teplický

 

Členské schôdze a členské príspevky

ÚR ÚNSS doplnila výklad stanov. Členskú schôdzu teda zvoláva výbor ZO, rada klubu alebo sa tak udeje na podnet minimálne štvrtiny členov. Uskutočniť sa musí minimálne raz ročne (najneskôr do konca júna) a jej priebeh upravuje Rokovací poriadok členských schôdzí (aktualizovaný je k dispozícii na intranete a na sekretariátoch KR). Obdobie konania schôdzí, na ktorých prebehnú voľby výboru a kontrolórov, určuje ÚR ÚNSS. Pravdaže, doplňujúca voľba môže byť realizovaná na ktorejkoľvek členskej schôdzi.

Zápisné, ktoré je v súčasnosti ÚR ÚNSS určené na jedno euro, platíte iba raz, a to v ZO alebo klube, kde ste kmeňovým členom. V prípade, že vaše členstvo bolo prerušené, opätovný vstup sa vníma ako nový, preto sa zápisné vyberá.

Uhradiť členský príspevok je povinnosťou riadneho i mimoriadneho člena v každej ZO alebo klube, kde je registrovaný. Znamená to, že aj ako kmeňový, aj ako hosťujúci člen platíte nižšej organizačnej zložke ÚNSS členské. Od úhrady je oslobodený len čestný člen, aj to len v prípade, že zároveň nie je riadnym alebo mimoriadnym členom. Výšku členského si upravujú každá základná organizácia alebo klub sami, minimálnu sadzbu určuje ÚR ÚNSS. V súčasnosti ide o 3 eurá.

 

Výber z diskutovaných tém

Priestor v programe rokovania ÚR ÚNSS dostali aj vratné automaty a zálohované fľaše. Keďže legislatíva dosiaľ ich prístupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím neupravuje, ÚNSS predniesla na stretnutí pracovnej skupiny na Ministerstve životného prostredia SR námety, ako túto situáciu zmeniť. Navrhuje označiť fľaše hmatateľným piktogramom a Braillovým písmom a zálohomaty ozvučiť a opatriť reliéfnym značením. Zároveň upozornila na to, že neprístupná je i webová stránka slovenskozalohuje.sk. V tejto otázke prisľúbili zástupcovia správcu zálohového systému nápravu, ostatné navrhované zmeny budú predmetom ďalších rokovaní s dotknutými stranami.

 

Reliéfny piktogram vratnej fľaše vo verzii s latinkou a brailom. Piktogram sa skladá z dvoch šípot, ktoré sú v smere hodinových ručičiek po obvode kruhu. Prvá siaha od cca 11 po cca 4. Druhá od cca 5 po cca 10. V strede kruhu je v prvom variante písmeno Z v latinke, v druhom variante v braili.
Navrhované označenie vratných fliaš

 

V Európe sa opäť rozvírila diskusia o jednotnom Európskom preukaze osôb so zdravotným postihnutím (ZP). Keďže medzi členskými štátmi EÚ v súčasnosti neexistuje vzájomné uznávanie postavenia ľudí so ZP, Európska komisia sa rozhodla aj týmto spôsobom uľahčiť ich mobilitu, voľný pohyb, využívanie svojich práv a prístup k určitým službám. V praxi to znamená, že držitelia navrhovaného preukazu by mali rovnako zvýhodnené podmienky vo všetkých štátoch Európskej únie bez ohľadu na to, kde im bolo postavenie osoby so ZP priznané. Pri rokovaniach budú zohľadňované aj podnety od ľudí, ktorých sa to bezprostredne týka. Svoj názor a skúsenosti môžete vyjadriť prostredníctvom dotazníka, a to do 5. mája. Znalosti o európskych politikách pre ľudí so ZP nie sú potrebné.

Odkaz na dotazník v slovenčine:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13517-European-disability-card/public-consultation_sk

 

Plné znenie uznesení spolu s podrobnými správami, ktoré boli členom ÚR ÚNSS predložené, sú k dispozícii na intranete. V prípade, že doň ešte nemáte zriadený prístup, obráťte sa, prosím, na Michaelu Dlhú e-mailom na dlha@unss.sk.

 

Dušana Blašková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *