Rokovala Ústredná rada ÚNSS

Zasadnutie v poradí už 9. od popradského zjazdu sa uskutočnilo opäť distančne a to v piatok 26. novembra. 

 

Správa Úradu ÚNSS

Prevažná časť činnosti ÚNSS z dôvodu meniacich sa protiepidemiologických opatrení spočíva na pleciach našej výkonnej zložky, pričom sa často presúva do online priestoru, Aktuálne je v procese realizácie 13 projektov. Aj keď ide o bilanciu práce jún až november 2021, celá je veľmi rozsiahla, uvádzame heslovite len vybrané aktivity:

 1. Zabezpečovanie služieb krajských stredísk ÚNSS pri poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Ich rozsah sa prispôsoboval podmienkam slovenského COVID-semaforu a krízového plánu ÚNSS;
 2. Celonárodná verejná zbierka Biela pastelka 2021;
 3. Dopravno-bezpečnostná akcia Deň bielej palice (samostatný príspevok);
 4. Program zrakovej prevencie Zdravé oči už v škôlke;
 5. Vydanie časopisov Dúha a Okami;
 6. Zorganizovanie fotosúťaže Cesta svetla;
 7. Program individuálneho darcovstva – podporil 10 žiadateľov celkovou sumou 1610,24 €;
 8. Organizovanie kurzov Zvyšovanie kvality sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím a Kurzu zrakovej terapie;
 9. Realizácia celoslovenského online stretnutie odborných pracovníkov 26. – 28. októbra;
 10. Aktualizácia príručiek a spracovanie videí „Od vzdelávania k inklúzií“ zo školení o prístupnosti – projekt EDI;
 11. Vydanie 159 stanovísk pre územné a stavebné konania a pre 22 kolaudácií;
 12. Testovanie prístupnosti webstránok inštitúcií a školenia vývojárov;
 13. Účasť na pripomienkových konaniach 30 zákonov napr. zákon o sociálnom poistení, zákon o osobnom dôchodkovom produkte, novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

 

Zo správy predsedu ÚNSS

Branislav Mamojka sa podieľal na vyššie uvedených rokovaniach úradu v oblasti legislatívy a obhajoby záujmov, nezastupiteľná je jeho úloha v medzinárodnom hnutí nevidiacich. S Timeou Hókovou sa v júni zúčastnili na online generálnom zhromaždení WBU – Svetovej Únie nevidiacich. Z účasti na ďalších rokovaniach uvádzame:

 1. dve online zasadnutia EDF – Európskeho fóra zdravotného postihnutia;
 2. Webinár organizovaný EDF a EK k Európskemu preukazu ZP;
 3. Online výročná konferencia EBU v Belehrade – téma zamestnávanie ZP;
 4. 3 webináre EDF – implementácia Európskeho aktu o prístupnosti;
 5. Webinár EDF o právach osôb so zdravotným postihnutím;
 6. Hybridné zasadnutia výboru EBU pre vzťahy s Európskou komisiou;
 7. Webinár EDF o predkladaní sťažnosti verejnému ochrancovi práv EÚ.

 

Finančná situácia ÚNSS

ÚR konštatovala, že bolo dosiahnuté vyrovnané financovanie aktuálnych nákladov ÚNSS najmä vďaka úspešným rokovaniam vedúcim k navýšeniu príspevkov od samosprávnych krajov na poskytovanie hore uvedených služieb, ako aj vďaka veľmi dobrým výnosom verejných zbierok.

 

Spolková činnosť

V druhej polovici roka, prevažne v letných mesiacoch, teda v čase, kedy to pandemická situácia umožňovala, sa uskutočnili výročné členské schôdze základných organizácií ÚNSS. V dvoch ZO sa schôdze nekonali, ostatných 54 bolo platných v súlade s rokovacím poriadkom. Na štyroch VČS si členovia odhlasovali ukončenie svojej činnosti. Košické ZO č. 14 a 15 sa spájajú so ZO č. 16 Košice-okolie, zanikajú ZO pri RSZP Levoča a Michalovce. V súčasnosti má ÚNSS 2943 členov a 52 základných organizácií (1. 1. 2022). Za posledných 10 rokov prijala ÚNSS do svojich radov 1043 nových členov, čo síce nevykrýva trvalý pokles členskej základne, ale určitú perspektívu do budúcnosti to organizácii poskytuje. ÚR sa zaoberala aj pripomienkami, ktoré ZO uviedli v hláseniach z VČS s informáciou, že na ne ZO dostali individuálne odpovede. Mnohé ZO ÚNSS stihli uskutočniť aj zaujímavé podujatia, z ktorých vyberáme:

 1. zdraví s otázkami i bez – projekt on-line seminárov – ZO Čadca;
 2. Deň otvorených ateliérov – účasť členov výtvarnej skupiny Svetlo pri KR ÚNSS v Bratislave;
 3. Zážitkové sprevádzanie v Botanickej záhrade – ZO Košice-okolie;
 4. Čítajme si prstami, beseda pre deti – ZO Lučenec.
 5. Koľko lásky sa vojde do krabice od topánok – vianočná zbierka darčekov pre členov ZO, invalidných a starobných dôchodcov – ZO Banská Bystrica

 

ÚR upresnila aj termíny krajských zhromaždení ÚNSS, ktoré sa budú organizovať v období od 1. apríla do 10. júna 2022 a uložila predsedom a sekretárom dodať zoznamy delegátov.

Nadväzne prijala uznesenie, ktorým pripomína orgánom ÚNSS všetkých stupňov povinnosť vydávať elektronické dokumenty a informácie vo formátoch prístupných čítačom obrazovky. Je neprípustné, aby prax v ÚNSS bola v rozpore s jej poslaním a pôsobením na verejnosť, Oddeleniu pre spolkovú činnosť uložila aktualizovať pre organizácie pokyny o tvorbe a spracovaní prístupných dokumentov. Pracovnej skupine pre prípravu zjazdu uložila vypracovať návrh téz pre hlavné úlohy rozvoja UNSS po 10. zjazde

 

Z ďalších bodov rokovania

 1. Ústredná rada vzala na vedomie informáciu o prebiehajúcej aktualizácii Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím a vyzvala členov ÚR, aby svoje prvotné návrhy v rámci aktualizácie predkladali do 2. 12. 2021.
 2. Vzala na vedomie správy komisií Grantového programu ÚNSS a Programu individuálneho darcovstva, schválila zmeny v ich zložení. Zaoberala sa aj štatútom pracovnej skupiny pre kompenzačné pomôcky.
 3. ÚR veľmi pozitívne vyhodnotila VZ Biela pastelka, dopravno–bezpečnostnú akciu Deň Bielej palice a Slovenskú súťaž braillovských esejí (akciám sú venované samostatné príspevky).
 4. V Závere zasadnutia spoločne s riaditeľkou ÚNSS vyslovila úprimné poďakovanie členom, dobrovoľníkom a zamestnancom za obetavú prácu a pomoc pri VZ Biela pastelka, Dni bielej palice a ďalších aktivitách ÚNSS.

 

Josef Zbranek

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *