Z 8. zasadnutia Ústrednej rady ÚNSS

Uskutočnilo sa v piatok 18. júna 2021, najvyšší riadiaci orgán našej organizácie zasadal opäť vo virtuálnej miestnosti platformy ZOOM. 

 

Členovia ÚR dostali podrobnú správu o činnosti Úradu ÚNSS za obdobie január – jún 2021, z ktorej vyberáme:

a) ÚR konštatovala, že sa podarilo dosiahnuť vyrovnané financovanie aktuálnych nákladov ÚNSS najmä vďaka úspešným rokovaniam vedúcim k navýšeniu príspevkov z VÚC a výnosom verejných zbierok. Členovia vzali na vedomie účtovnú závierku ÚNSS za rok 2020, výrok audítorky, schválili výsledok hospodárenia z hlavnej nepodnikateľskej činnosti ÚNSS za rok 2020 a účtovnú závierku spoločnosti Tyflocomp, s. r. o., takisto za rok 2020.

b) Z bohatej činnosti v oblasti legislatívy uvádzame heslovite: účasť na rokovaniach troch poradných orgánov vlády SR a rezortných ministerstvách. Predložené pripomienky boli uplatnené v rámci aktualizácie Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím na roky 2021-2030, návrhov ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe, novely zákona o príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, o sociálnych službách, v rámci návrhov stavebných zákonov. Pre nižšie organizačné zložky boli spracované viaceré metodiky (napr. zdaňovania príjmov z činnosti osobnej asistencie za rok 2020) a usmernenia súvisiace s pandémiou COVID-19.

c) Predseda ÚNSS sa zúčastnil výročného generálneho zhromaždenia EDF (Európske fórum zdravotného postihnutia), generálneho zhromaždenia WBU (Svetová únia nevidiacich), spolupracoval na medzinárodnom projekte AVA o prístupnosti volieb a na projekte DANOVA s témou prístupnosť leteckej dopravy.

d) Z realizovaných projektov spomenieme vydávanie časopisu Dúha, projekt spoločnosti Novartis, ktorá spustila celoročnú kampaň o vekom podmienenej degenerácii makuly a preventívnom používaní Amzlerovej mriežky, na zvyšovanie kvality sociálnych služieb slúži projekt Nadácie Volkswagen. Pod medzinárodný projekt Od vzdelávania k inklúzii (EDI) sa podpisuje Středisko Teiresiás a švédska Funka, EBU (Európska únia nevidiacich) zastrešuje projekt PARVIS, zameraný na zvyšovanie povedomia o právach ľudí so zrakovým postihnutím. O vyhlásení Cesty svetla 2021 sa dočítate na nasledujúcich stránkach, na jeseň plánujeme vydať OKAmih a zrealizovať Deň bielej palice. Meranie zrakových parametrov v rámci programu Zdravé oči už v škôlke sme opäť obnovili v apríli.

e) ÚR vzala na vedomie informáciu o príprave Bielej pastelky 2021, ktorej hlavný zbierkový deň pripadá na piatok 24. septembra, a konštatovala, že prebieha podľa harmonogramu.

f) ÚR vzala na vedomie informáciu o aktuálnom stave Programu individuálneho darcovstva a zároveň o sume 1.024,07€, vyčlenenej na rok 2021. Za financie vďačíme spoločnosti Digiline a Českému národnému panelu.

g) ÚR vyjadrila uspokojenie s dlhodobo požadovaným zriadením Slovenskej autority pre Braillovo písmo (v decembri 2020) a pozitívne hodnotí jej rozbiehajúcu sa činnosť.

h) Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér vydalo v mapovanom období 81 stanovísk pre stavebné a 55 pre územné konanie, zúčastnilo sa na 25 kolaudáciách a poskytlo 40 odborných konzultácií v štádiu projektovej prípravy. Vďaka spolupráci s magistrátom Bratislavy sa posilnili práce na koncepčnom odstraňovaní bariér v hlavnom meste.

i) Úlohou Centra technických a informačných služieb bolo zabezpečiť starostlivosť o siete a výpočtovú techniku ÚNSS, okrem toho pripravilo 5 školení (nielen) pre IT inštruktorov, výučbové videá boli súčasťou projektu s názvom Používame asistenčné technológie pri práci na počítači a mobilnom telefóne. Z ďalších aktivít spomeňme audity stránok Finančnej správy a prístupnosti internetbankingu Slovenskej sporiteľne, spojené so školeniami vývojárov a editorov. Neprehliadnuteľnou súčasťou práce je tvorba internetového časopisu Blindrevue.

j) Oddelenie pre rozvoj spolkovej činnosti: výstupom sú okrem iného interné informačné materiály, smernice a pozvánky, aktívna účasť na niekoľkých workshopoch, aktualizácia elektronickej evidencie členov a štruktúrovaný adresár ich e-mailov.

 

Výročné členské schôdze, krajské zhromaždenia a 9. zjazd ÚNSS

ÚR stanovila termíny na konanie VČS od 19. júna do 30. septembra 2021, pričom vzhľadom na možné zhoršenie pandemickej situácie na jeseň ich odporučila realizovať čo najskôr. Jedným bodom programu schôdzí budú aj voľby delegátov na krajské zhromaždenia, podľa kľúčov stanovených KR. Na zasadnutí boli predbežne určené aj termíny konania krajských zhromaždení (apríl až jún 2022) a 9. zjazdu ÚNSS (október až november 2022). ÚR potvrdila pracovnú skupinu na obsahovú prípravu zjazdu v zložení D. Blašková, M. Hajduková, T. Hóková, B. Mamojka, M. Měchura, T. Winterová a J. Zbranek.

 

(red.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *