Zasadnutie Ústrednej rady ÚNSS

Pod vedením 1. podpredsedu ÚNSS Milana Měchuru sa uskutočnilo 14. a 15. júna v Bratislave, nasledujúce stretnutie plánujeme 22. a 23. Novembra. Takisto v hlavnom meste. 

 

Ekonomika

ÚR:

 • s konštatovala, že bolo dosiahnuté vyrovnané financovanie aktuálnych nákladov ÚNSS (vďaka navýšeniu príspevkov od samosprávnych krajov, výnosov verejných zbierok a alokácie 2 % z daní);
 • odporučila Ústrednej kontrolnej Komisii a Ekonomickému oddeleniu pripraviť zoznam najčastejších nedostatkov v účtovníctve ZO, (ten ste už mailom dostali);
 • schválila účtovnú závierku spoločnosti Tyflocomp, s.r.o. za rok 2018 a jej hospodársky výsledok po zdanení.

 

Vonkajšie vzťahy

ÚR:

 • schválila vyslanie Tímey Hókovej ako delegátky na Generálne zhromaždenie Európskej únie nevidiacich (Rím, 28. – 30. 10. 2019), náhradníkom je Branislav Mamojka;
 • pozitívne vyhodnotila možnosť ÚNSS zúčastniť sa na príprave správy NROZP. Po prerokovaní správy o legislatívnych aktivitách ÚNSS, rada vyslovila poďakovanie doc. Ing. Lee Rollovej, PhD. za zastupovanie NROZP a ÚNSS v pracovnej skupine MDV SR na prípravu stavebných zákonov a za jej dôslednú obhajobu práv osôb s ŤZP;
 • vyjadrila podporu uzneseniu Výboru pre osoby s ŤZP Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 11. 6. 2019.

 

 Spolková činnosť

ÚR:

 • uložila sekretárom KR povinnosť zorganizovať školenia pre predsedov ZO, na ktorých sa oboznámia s novým rokovacím poriadkom (overte si, prosím, či máte kópiu Bezpečnostného projektu a jeho príloh);
 • odporučila Úradu ÚNSS vypracovať Rokovací poriadok členských schôdzí ZO ÚNSS;
 • vzala na vedomie správu o priebehu HČS a uložila povinnosť vypracovať odpovede na vyslovené podnety (tie ste už dostali mailom);
 • zrušila ZO č. 44 Vranov nad Topľou;
 • oboznámila sa so situáciou v ZO č. 42 Žilina a ZO č. 3 Bardejov a príslušným KR uložila povinnosť poskytnúť obom podporu na zachovanie i normalizáciu činnosti;
 • ku dňu 15. 6. 2019 potvrdila zrušenie Eureka.BNS klubu a schválila prevod zostatku jeho finančných prostriedkov vo výške 361,84 € na účet pôžičkového fondu ÚNSS. Predsedovi klubu Milanovi Antalovi vyslovila za dlhoročnú záslužnú činnosť v oblasti informatizácie komunity nevidiacich na Slovensku poďakovanie.

 

Komisie ÚNSS

ÚR:

 • schválila zmenu článku VI. Štatútu fondu individuálneho darcovstva a do komisie zvolila Ervínu Balaškovú a Josefa Zbraneka, za jej predsedníčku menovala Tímeu Hókovú (ďalších dvoch členov a tajomníka bez hlasovacieho práva menuje riaditeľka ÚNSS);
 • založí pracovné skupiny ÚNSS pre legislatívu (predseda Ing. Bc. Milan Měchura) a kompenzačné pomôcky (predseda Ing. Ján Podolinský). Pokiaľ sa táto prax osvedčí, hodlá ÚR vymenovať aj ďalšie pracovné skupiny.

 

Projekty ÚNSS

Z 13 realizovaných a 2 pripravovaných sa ÚR venovala najmä tohtoročnej Bielej pastelke, Dňu bielej palice a hodnoteniu kvalifikačných kôl Braillovskej olympiády. Všetky projekty sa podľa ÚR odvíjajú podľa harmonogramu.

ÚR uložila Úradu ÚNSS povinnosť:

 • pripraviť informáciu do časopisu Dúha o spôsobe hodnotenia grantovej komisie ÚNSS (to nájdete v tomto čísle);
 • presadzovať a zabezpečiť prenos vysielania programov RTVS „Jednotka“ a „Dvojka“ vrátane zvukovej stopy s komentárom pre nevidiacich.

 

Podľa uznesení spracoval Josef Zbranek

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *