Fond individuálneho darcovstva

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) môže poskytnúť nenávratný finančný príspevok na zmiernenie dôsledkov zrakového postihnutia svojich klientov a členov. 

 

Finančný príspevok bude poskytnutý z Fondu individuálneho darcovstva, ktorého zriadenie schválila Ústredná rada ÚNSS uznesením č. 59/2018. V roku 2019 sa budeme zameriavať výlučne na dofinancovanie doplatku na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Žiadosti je možné podávať priebežne až do vyčerpania vyčlenenej finančnej čiastky, a to elektronicky na hokova@unss.sk a poštou na Úrad ÚNSS, Sekulská 1, 842 50 Bratislava. O priznaní nenávratného finančného príspevku bude rozhodovať komisia menovaná Ústrednou radou ÚNSS a riaditeľkou ÚNSS v súlade so Štatútom Fondu individuálneho darcovstva. Posudzovanie žiadostí ako aj informovanie záujemcov o výsledku schvaľovacieho procesu bude takisto prebiehať priebežne. Upozorňujeme, že na tento príspevok nie je právny nárok. Pri posudzovaní všetkých žiadostí bude rozhodujúci priamy vplyv na kvalitu života a na zvýšenie samostatnosti jednotlivca so zrakovým postihnutím.

 

Kto môže o príspevok požiadať?

  1. Nevidiaca alebo slabozraká osoba, ktorá je klientom alebo členom ÚNSS vo veku nad 18 rokov (vrátane).
  2. V mene nevidiacej alebo slabozrakej osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je klientom alebo členom ÚNSS, žiada jej zákonný zástupca.
  3. V mene osoby so zrakovým postihnutím s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá je klientom alebo členom ÚNSS, žiada fyzická osoba, ktorú súd určil za jej opatrovníka.

 

Čo je potrebné predložiť?

  1. Vyplnenú Žiadosť o poskytnutie príspevku vrátane uvedenia účelu a odôvodnenia poskytnutia a odporúčania vedúceho príslušného krajského strediska ÚNSS.
  2. Kópiu žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky predkladanú na ÚPSVaR (využitie finančného príspevku z Fondu individuálneho darcovstva bude následne podmienené schválením žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky zo strany ÚPSVaR a doložením rozhodnutia z ÚPSVaR).
  3. Podpísaný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Ako postupovať?

  1. Kontaktovať príslušné Krajské stredisko ÚNSS, kde spolu s pracovníkom daného strediska treba vyhodnotiť relevantnosť žiadosti.
  2. Dôsledne vyplniť formulár žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu individuálneho darcovstva a doložiť všetky požadované prílohy.
  3. Požiadať vedúceho príslušného krajského strediska o vyplnenie odporúčania, ktoré je súčasťou žiadosti.
  4. Skompletizovanú elektronickú verziu a vytlačenú podpísanú verziu žiadosti zaslať na Úrad ÚNSS.

 

Technické informácie

Vyplatenie schváleného finančného príspevku z Fondu individuálneho darcovstva je podmienené schválením žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky zo strany ÚPSVaR a prebehne do pätnástich pracovných dní po predložení kópie rozhodnutia ÚPSVaR o priznaní finančného príspevku na kúpu kompenzačnej pomôcky (lehota 15 pracovných dní začne plynúť od dátumu prijatia kópie rozhodnutia ÚPSVaR Úradom ÚNSS). Do troch mesiacov od poskytnutia príspevku je žiadateľ povinný uskutočniť jeho použitie a preukázať ho predložením kópie dokladu na Úrad ÚNSS. Nesplnením tejto podmienky bude požadované vrátenie poskytnutého finančného príspevku zo strany Úradu ÚNSS.

 

Kde získate potrebné informácie?

Informácie o Fonde individuálneho darcovstva, žiadosť o nenávratný finančný príspevok ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete na stránke www.unss.sk a na každom krajskom stredisku ÚNSS. V prípade nejasností kontaktujte, prosím, Tímeu Hókovú mailom na hokova@unss.sk alebo telefonicky na 02/69 20 34 24.

 

(red.)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *