Nové stanovy, nový predseda

Titulok, prinášajúci informácie z 9. zjazdu ÚNSS, ktorý sa uskutočnil 2. a 3. decembra v hoteli Nivy v Bratislave, si priam žiada prívlastok prelomový. A právom. Výrazné zmeny, ku ktorým došlo, si vynútil čas, nie nejaká revolta členov. Rozhodovalo 64 zvolených delegátov z celého Slovenska.

 

Bilancovanie na úvod

Rozsah zmien umocnil aj fakt, že zo všeobecne známych dôvodov sme sa nestretli po štyroch, ale až po šiestich rokoch. Vtesnať do dvoch poldní program a zároveň umožniť delegátom vypovedať všetko nakumulované, si vyžadovalo dôkladnú prípravu a organizáciu.

Správa o činnosti ÚNSS, mapujúca obdobie od posledného zjazdu v roku 2016 v Poprade, mala 75 strán, 12 kapitol a 64 podkapitol, preto sa s ňou delegáti mali možnosť oboznámiť niekoľko týždňov vopred. Naozaj len veľmi stručne zhrniem, že výkonná zložka ÚNSS dosiahla vysoký kredit v odbornej činnosti od sociálnych služieb cez sprístupňovanie reálneho i virtuálneho prostredia až po ovplyvňovane legislatívy v prospech nevidiacich a slabozrakých. Opačné hodnotenie si vyslúžila spolková činnosť, nie však kvôli aktivitám, ale z dôvodu rapídneho poklesu počtu členov (v roku 2000, keď bola ÚNSS v tomto smere na vrchole, ich mala takmer 8 000, dnes je nás iba tretina). Je to vážny problém, ktorý organizáciu oslabuje. Pre delegátov bola pripravená aj správa Ústrednej kontrolnej komisie (ÚKK).

 

Hlasovanie na 9. zjazde ÚNSS. Záber na ruky držiace hlasovacie lístky.
Hlasovanie na 9. zjazde ÚNSS. Autor: Tomáš Bako

 

Voľby vrcholných orgánov

Okrem úvodných procedurálnych hlasovaní stihol snem v prvý deň rokovania vykonať aj voľby nových vrcholných orgánov ÚNSS. Iba druhým predsedom v celej histórii ÚNSS sa stal Ján Podolinský, ktorý už vyše 10 rokov pôsobí ako sociálny poradca a inštruktor sociálnej rehabilitácie so zameraním najmä na asistenčné technológie na KS Košice. Je garantom akreditovaného vzdelávania, určeného inštruktorom IT pre ľudí so zrakovým postihnutím (ZP), zástupcom ÚNSS v poradnej rade Slovenskej autority pre Braillovo písmo (SABP), prvým mužom internetového časopisu o IT pre nevidiacich a slabozrakých s názvom Blindrevue, istý čas bol predsedom KR Košice. Aký človek sa za funkciami skrýva, sa môžete dozvedieť z rozhovoru, ktorý poskytol pre časopis OKAmih, a z 31. časti podcastu Sami sebe, v ktorých sa KS Bratislava prechádza medzi inšpiratívnymi ľuďmi z našej komunity. Všetko je na webe. Za prvú podpredsedníčku si delegáti zvolili vedúcu Oddelenia sociálnych služieb ÚNSS Tímeu Hókovú (pomyselné žezlo prevzala po Milanovi Měchurovi, ktorý sa o tento post už neuchádzal), podpredsedami ÚNSS sú na najbližšie 4 roky Branislav Mamojka a Michal Tkáčik, ktorý v súčasnosti vedie v SKN Mateja Hrebendu v Levoči SABP. O sedem zvyšných miest v Ústrednej rade (ÚR) ÚNSS sa uchádzalo 12 kandidátov. Najvyšší počet hlasov získal Milan Měchura, ostatné miesta obsadili (v abecednom poradí) Michaela Dlhá, Peter Halada, Lenka Kulíková, Renata Oláhová, Darina Ondrušová a Stanislav Sokol.

Zloženie ÚKK voľby nezmenili. Na jej čele ostala Edita Križanová, podpredsedom bude naďalej Vladimír Zán, tím tvorí Jana Ivanová, Alena Paleschová a Božena Poláčková.

 

Branislav Mamojka a Ján Podolinský pri výmene postu predsedu ÚNSS.
Branislav Mamojka a Ján Podolinský pri výmene postu predsedu ÚNSS. Autor: Tomáš Bako

 

Zmeny v stanovách

Základné kamene ako štruktúra ÚNSS a hlavné tézy jej poslania zostali, napriek tomu sú novinky badateľné. Najvýraznejšou zmenou je zrovnoprávnenie základných organizácií (ZO) s klubmi. Tieto môžu prijímať svojich členov za obdobných pravidiel ako ZO, pričom člen ÚNSS môže byť vo viacerých organizačných zložkách súčasne – v jednej ako kmeňový a v troch ďalších ako hosťujúci. Podmienky sú rovnaké, predsedom však môže byť len v jednej z nich. Na rozdiel od ZO budú kluby zakladané podľa konkrétnych záujmov členov, napr. kultúra, šport, cestovanie.

Volebné obdobia funkcionárov v ZO a KR boli hlasovaním predlžené z dvoch na štyri roky, pričom krajské zhromaždenia boli zrušené úplne. Očakávame, že to prispeje k zníženiu administratívy a limituje nadmerné schôdzovanie. Zmenili sa aj mechanizmy vzniku mandátov členov KR a KKK, posilnilo sa postavenie krajských sekretárov, ktorí pre mnohé ZO predstavujú účinnú pomoc pri administratíve.

Diskusie pri schvaľovaní nových stanov a zjazdových uznesení sa nezaobišli bez kritických pripomienok a protichodných názorov, v týchto prípadoch však dochádzalo k hlasovaniam a delegáti rozhodovali v súlade s princípmi demokracie.

 

Poďakovania

Deviaty zjazd ÚNSS vyjadril poďakovanie odstupujúcemu predsedovi Branislavovi Mamojkovi za výnimočný prínos pre život nevidiacich a slabozrakých na Slovensku i vo svete. Vyzdvihol, že bol ideovým tvorcom ÚNSS a s mimoriadnou erudíciou ju vyše 32 rokov viedol. Poďakovanie si zaslúžili aj ďalší funkcionári, ktorí už zastávajú iné pozície, alebo odstúpili, a to:

  • Milan Měchura za obhajobu práv ľudí so ZP a mimoriadny prínos v oblasti legislatívy;
  • Renata Oláhová a Josef Zbranek za dlhoročnú reprezentáciu a podiel na rozvoji ÚNSS;
  • Imrich Bartalos za založenie výcviku vodiacich psov na Slovensku a vedenie profesijnej komisie nevidiacich a slabozrakých učiteľov hudby;
  • Vladimír Cintula za metodiku a odbornú garanciu pri kodifikácii Braillovho písma v čase, kedy nebola ustanovená SABP;
  • Milan Antal za založenie a vedenie Eureka klubu a Klubu nevidiacich a slabozrakých masérov, za propagáciu Braillovho písma a za vytvorenie projektu Deň bielej palice;
  • Ervína Balašková a Dušana Blašková za aktívny prínos v oblasti pozitívnej prezentácie organizácie a výrazný podiel na rozvoji spolkovej zložky;
  • Václav Trnka za dlhoročnú prácu v prospech ľudí so ZP.

Delegáti zjazdu zároveň ústami odstupujúceho predsedu poďakovali riaditeľke ÚNSS Tatiane Winterovej, ktorej zásluhou tím odborníkov dosiahol vysoké renomé. V neposlednom rade patrí poďakovanie všetkým členom, funkcionárom, pracovníkom, priateľom, priaznivcom a dobrovoľníkom za pomoc a podporu pri napĺňaní poslania ÚNSS.

 

Novému vedeniu na čele s Jánom Podolinským želáme, aby nastavenú latku v oblastiach, kde sa nám darí, udržali, aby ľudia so ZP našu organizáciu vyhľadávali a aby sa ich nádeje na pomoc vždy naplnili. Predpoklady na to má a verím, že všetci členovia ÚNSS im podľa svojich možností budeme pomáhať.

 

Josef Zbranek

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *