Vyplácať odmenu osobnému asistentovi v hotovosti alebo bezhotovostne na účet?

Zbytočnosť otázky je len zdanlivá. Pokiaľ totiž máte priznaný vyšší rozsah osobnej asistencie, niekoľko rokov uzatvorenú zmluvu o výkone osobnej asistencie s tým istým človekom a počas doby trvania zmluvy mu odmenu vyplácate v hotovosti, môžete nevedomky porušovať zákon. 

 

Od roku 2013 platí na Slovensku zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti. Podľa jeho znenia sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 EUR medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi. Platí to i v prípade, ak nejde o jednorazovú platbu, ale o súčet hodnôt niekoľkých samostatných platieb, ktoré vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Platbou v hotovosti sa rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

Po preštudovaní zákona, po konzultácii s pracovníkom Finančnej správy a s prihliadnutím k v minulosti poskytnutému vysvetleniu z Finančnej správy k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), podľa ktorého sa fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu nepovažuje za fyzickú osobu – podnikateľa a nie je povinná predkladať daňové priznanie k dani z príjmu v elektronickej forme, je osoba vykonávajúca osobnú asistenciu považovaná za fyzickú osobu nepodnikateľa. Takže ak ako osoba so zdravotným postihnutím vyplácate odmenu osobnému asistentovi na základe tej istej zmluvy o výkone osobnej asistencie dlhodobo v hotovosti, musíte si dať pozor, aby celková suma opakovaných platieb v hotovosti nepresiahla v úhrne uvedených 15 000 EUR počas celého obdobia trvania zmluvy o výkone osobnej asistencie. Pri opakovaných platbách na základe jedného právneho vzťahu sa jednotlivé sumy sčítavajú. Rozhodujúcim je obdobie trvania zmluvy o osobnej asistencii. V opačnom prípade sa poberateľ príspevku na osobnú asistenciu ako platca i osobný asistent ako prijímateľ platieb v hotovosti dopúšťajú priestupku, za ktorý daňový úrad ukladá pokutu. Priestupky prejednáva daňový úrad, ak ich zistil pri výkone svojej činnosti.

 

Za platbu v hotovosti sa nepovažuje:

– zasielanie finančných prostriedkov prevodným príkazom z účtu odosielateľa na účet príjemcu,

– zasielanie finančných prostriedkov poštovou poukážkou.

 

Upozornenie na záver

Pre všeobecnú informovanosť dopĺňam, že pokiaľ na jednej strane právneho vzťahu je občan, teda fyzická osoba – nepodnikateľ a na druhej strane fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, hodnota platby v hotovosti nesmie prevýšiť sumu 5 000 EUR. Zákon, samozrejme, obsahuje rad výnimiek, ich výpočet presahuje už rozsah informácie, ktorú tento článok prináša. A na zmluvy uzatvorené podľa Občianskeho zákonníka sa výnimky uvedené v zákone nevzťahujú.

 

Milan Měchura

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *