Pomoc môže prísť až domov

Vedeli ste, že existuje sociálna služba, vďaka ktorej prídu odborníci do rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím? Jej názov je včasná intervencia. Poskytujú ju centrá včasnej intervencie. Jedným z nich je nezisková organizácia Raná starostlivosť, ktorá sa ako jediná špecializuje na sprevádzanie rodín s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím. 

 

Služba včasnej intervencie sa poskytuje zo zákona rodinám s dieťaťom do siedmich rokov. Upravuje ju zákon o sociálnych službách a ide o prednostne terénnu sociálnu službu, kedy pracovníci – poradcovia a špecialisti včasnej intervencie – dochádzajú k rodinám do ich prirodzeného prostredia do miesta ich bydliska.

Služba je bezplatná. Podmienkou je potvrdenie ošetrujúceho lekára (najčastejšie pediatra) o tom, že vývoj dieťatka je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia.

 

Rodičia sú partneri

Poslaním služby je podpora rodiny pri zvládaní novej životnej situácie, ktorá nastane pri narodení dieťatka s postihnutím alebo pri neskoršom stanovení diagnózy.

Vo včasnej intervencii sa tak hovorí o sprevádzaní. Dôležitou súčasťou je posilňovanie kompetencií všetkých členov rodiny, zvyšovanie ich samostatnosti a informovanosti, aby dieťa po dovŕšení siedmich rokov mohlo ďalej pokračovať vo výchovno-vzdelávacom systéme.

„Pracujeme partnerským prístupom k rodičom, ktorí najlepšie poznajú špeciálne potreby svojich detí. Naši špeciálni pedagógovia, psychológ, sociálny pracovník a fyzioterapeut – konzultant – sa zároveň opierajú o spoluprácu s ďalšími odborníkmi, v ktorých starostlivosti sú rodiny,“ hovorí riaditeľka Ranej starostlivosti Zuzana Krchňavá.

S rodinou poradcovia pracujú podľa individuálnych plánov. Cieľom je, aby vychádzali z potrieb rodiny, ktoré súvisia s jej každodenným životom. Rodič sa tak, v súlade s modernými prístupmi vo včasnej intervencii, stáva aktívnou súčasťou a podieľa sa na rozhodovaní i uskutočňovaní cieľov.

 

Kľúčom sú každodenné aktivity

Pracovníci Ranej starostlivosti sú vyškolení v posudzovaní zrakových funkcií hravou formou aj u najmenších detí (aké predmety dieťa sleduje, do akej vzdialenosti vidí, ako citlivo reaguje na svetlo, aké sú vhodné podmienky pre jeho hru a ako treba horšiemu zraku prispôsobiť domáce prostredie). Ukážu rodičom, ako môžu stimulovať vývin vrátane zraku počas bežných situácií v rodine.

Nové poznatky totiž hovoria o tom, že práve počas každodenných aktivít sa dieťa rozvíja a naučí najviac.

Neziskovka podporuje ďalšie odborné vzdelávanie svojich pracovníkov, ktoré je potrebné najmä preto, že včasná intervencia má výrazný medziodborový charakter. K špecializáciám patrí napríklad bazálna, či orofaciálna terapia, terapia hrou, videotréning interakcií na rozvoj komunikácie a podporu vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, prístupy rozvíjajúce pohyb a zrak a podobne.

„Naše poradkyne nehovoria, v čom by dieťa malo dohnať iných rovesníkov. Každé dieťa je jedinečné a preto v našom tíme hľadáme cesty, ako najlepšie v spolupráci s rodinou rozvinúť jeho potenciál, ako ho viesť k zapojeniu do každodenných aktivít rodiny,“ dodáva Krchňavá.

 

Ako nájsť odborníkov

K 1. januáru 2018 bola podľa sledovaní Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie (APPVI) služba včasnej intervencie poskytovaná 515 rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím (terminológia vo včasnej intervencii na Slovensku uprednostňuje termín „zdravotné znevýhodnenie“).

Asociácia odhaduje, že na území Slovenskej republiky je približne 14 000 detí so zdravotným postihnutím vo veku do siedmich rokov. Táto skupina má potenciál rozvíjať sa za predpokladu, že dostane včas dostatok informácií a podpory.

 

Nezisková organizácia Raná starostlivosť pôsobí v Bratislavskom a v Trnavskom samosprávnom kraji a v súčasnosti sprevádza takmer osemdesiat rodín. Osloviť jej odborníkov môžete aj prostredníctvom formulára na webe ranastarostlivost.sk.

 

Halka Tytykalová, poradkyňa včasnej intervencie, Raná starostlivosť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *