IT4all – IT pre všetkých

V centre záujmu bolo priblíženie možnosti zamestnania zdravotne postihnutých v IT sektore. 

 

Karpatská nadácia v spolupráci  so spoločnosťou T-System zorganizovala projekt IT4all – IT pre všetkých, ktorý bol pokračovaním projektu IT trampolína organizovanom v predchádzajúcich rokoch. Cieľom projektu v predchádzajúcich rokoch bolo priblížiť zamestnanie v IT sektore pre mladých ľudí. Tento rok sa projekt zameral na priblíženie možnosti zamestnania zdravotne postihnutých v IT sektore. Projekt si dal za cieľ zmonitorovať pripravenosť spoločnosti T-System na zamestnanie zdravotne postihnutých v ich spoločnosti. Druhým cieľom bolo priblížiť nároky kladené na uchádzačov o zamestnanie ako aj na budúcich zamestnancov spoločnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím.

 

Desiatka účastníkov pokračovala vo vzdelávaní

Priebeh projektu pozostával z niekoľkých výberových kôl. V nich vytipovali uchádzačov s predpokladmi na absolvovanie ďalších aktivít, ako aj s predpokladmi na možnosť budúceho zamestnania v IT oblasti.

Úvodné výberové kolá boli v réžii zamestnankyne pracovnej agentúry a za účasti zamestnancov personálneho oddelenia T-System. Z úvodných hodnotiacich kôl vzišla skupina približne desiatich ľudí. Títo mali možnosť v ďalšom priebehu projektu absolvovať školiace workshopy. Školiace stretnutia boli v gescii zamestnancov T-System, ktorí sa účastníkom venovali ako dobrovoľníci. Školenie bolo zamerané na zručnosti v oblasti jazykovej, IT a v oblastí takzvaných mäkkých zručností. Stretnutia s lektormi sa uskutočnili v zimných mesiacoch december, január a február. Záverečnou aktivitou pre úspešného absolventa školiacich workshopov bol mesačný pobyt v priestoroch maďarského partnera projektu. Na pobyte sa zúčastnila zrakovo postihnutá účastníčka.

 

Záverečná diskusia v rovine ochoty

Karpatská nadácia zorganizovala 24. mája záverečný diskusný panel k výsledkom projektu. V dvoch vstupoch diskutovali zástupcovia zamestnávateľov o tom, ako sú pripravení na zamestnávanie zdravotne postihnutých a prezentovali aktuálny stav v ich spoločnostiach ohľadom podmienok zamestnávania znevýhodnených skupín ľudí.

V druhom kole diskutovali účastníci projektu, zástupkyňa poradenskej agentúry a jeden z lektorov. Za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska diskutoval Ján Podolinský.

 

Zazneli dojmy zúčastnených z projektu ako aj ich očakávania do budúcnosti v oblasti zamestnávania

Po jednotlivých diskusných kolách bol priestor na otázky diskutujúcim. Zazneli otázky na počet zamestnaných zdravotne postihnutých ľudí v jednotlivých spoločnostiach, ako aj na pripravenosť firiem na zamestnanie ľudí so zdravotným handicapom v konkrétnych praktických situáciách. Zástupcovia spoločností T-System, IBM a NEC KBC deklarovali pripravenosť ich spoločností na zamestnávanie znevýhodnených ľudí. Prezentovali aj to, že už takýchto ľudí zamestnávajú. Keď prišla reč na zdravotne znevýhodnených ľudí, tak odpovede sa niesli v štýle ich ústretovosti a dobrej vôle zamestnávať túto skupinu občanov. Pri konkrétnych otázkach na počet či podiel zamestnancov so zdravotným znevýhodneným, nik nehovoril žiadne konkrétne údaje – zástupcovia firiem sa odvolávali na ešte neplatiaci predpis o ochrane osobných údajov. Výsledok diskusie bol v rovine ochoty zamestnávania no i aktuálnej nepripravenosti na zamestnanie zdravotne postihnutých ľudí. V druhom diskusnom paneli sa účastníci dozvedeli o očakávaniach účastníkov projektu v oblasti potenciálneho zamestnania, súčasťou boli aj motivačné vstupy zástupkyne poradenskej organizácie a jedného z lektorov. Zástupcovia IT spoločností sa druhého diskusného panela nezúčastnili.

 

Všetkých nás čaká ešte dlhá cesta

Výsledkom aktivít projektu bolo oboznámenie sa uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím s podmienkami práce v IT spoločnostiach. Snahou bolo aj oboznámiť IT spoločnosti s podmienkami, ktoré musia splniť aby mohli plnohodnotne zamestnať ľudí so zdravotným handicapom. Pevne veríme, že projekt prinesie zamestnanie niektorým zdravotne postihnutým ľuďom. Projekt každopádne ukázal, že spoločnosť čaká ešte dlhá cesta k plnej akceptácii handicapovaných ľudí v pracovnom procese na otvorenom trhu práce.

 

Ján Podolinský

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *