Od vzdelávania k inklúzii: Kam sme sa posunuli?

Nad otázkou z nadpisu by sa určite dalo trocha pofilozofovať a hľadať odpovede aj v širších súvislostiach. „Od vzdelávania k inklúzii“ je však aj názov medzinárodného projektu 

(angl. From Education to Inclusion – zaužívaná skratka EDI), ktorý ÚNSS koordinuje už od roku 2019. V spolupráci s brnianskym centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami Teiresiás a so švédskou firmou FUNKA zameranou na riešenia v oblasti prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím vytvárame vzdelávacie moduly zacielené práve na prístupnosť pre nevidiacich a slabozrakých.

 

Tému prístupnosti sme uchopili zoširoka a v rámci nej „rozpitvávame“ oblasť architektonických bariér, prístupných informácií i ústretovej medziľudskej komunikácie.

 

Čo sa nám už podarilo?

V projekte sa vytvorila kvalitná medzinárodná spolupráca, vďaka ktorej sa navzájom učíme a zdieľame skúsenosti. Pripravili sme prvé verzie príručiek, ktoré sú určené pre lektorov školení (najmä pre takých, ktorí nemajú skúseností s vedením vzdelávacích aktivít pre nevidiacich a slabozrakých), pre pracovníkov miest a obcí (napr. pre pracovníkov klientskych centier, stavebných úradov či správcov webových stránok) a pre ľudí so zrakovým postihnutím (pre sebaobhajcov a aktívnych lídrov). Všetky tri príručky spája to, že sa v nich venujeme témam prístupnosti prostredia, informácií a komunikácie. V príručke pre lektorov hovoríme o vhodnej príprave prostredia (dostatočné osvetlenie, bezpečné rozmiestnenie nábytku, jednoduchá orientácia), o prezentačných zručnostiach lektora (dostatočné slovné komentovanie svojej prezentácie, používanie čitateľného písma či farebných kontrastov).

V príručke pre mestá a obce zdôrazňujeme dobrú čitateľnosť tlačených i elektronických informácií, ktoré by mali byť čitateľné nielen pre nevidiacich a slabozrakých, ale aj pre seniorov. A napokon v príručke pre nevidiacich a slabozrakých ponúkame stratégie obhajoby záujmov našej komunity, formy argumentácie, ako i prehľad základných legislatívnych dokumentov. Príručky sú ešte v procese dopracúvania a ku koncu projektu budú k dispozícii online v slovenskom a v anglickom jazyku.

 

Čo nás čaká a neminie?

Korona pandémia do istej miery zasiahla aj náš projekt. V roku 2021 nás čakajú viaceré školenia, pri ktorých sme museli zmeniť pôvodne plánovanú formu z bežnej prezenčnej (osobná účasť) na dištančnú (on-line účasť). Na detailných obsahových i technických vylepšeniach všetkých školení ešte intenzívne pracujeme, aby sme potom v roku 2021 mohli ponúknuť naozaj kvalitné vzdelávanie.

A o čom to celé bude? Zameriavať sa budeme spolu s českým i švédskym partnerom opäť na témy prístupnosti – teda budeme školiť pracovníkov miest a obcí v oblasti prístupnosti prostredia (príklady prekážok pre nevidiaceho a slabozrakého pri pohybe a orientácii), informácií (tlačených i elektronických) i v ústretovej medziľudskej komunikácii (ako komunikovať a sprevádzať nevidiaceho či slabozrakého človeka). Priamo pre nevidiacich a slabozrakých pripravujeme rovnako témy prístupnosti prostredia a informácií, ale i sebaobhajoby a komunikácie či legislatívneho minima.

O všetkom budeme priebežne informovať na stránkach časopisu Dúha, ako i na stránke projektu EDI – „Od vzdelávania k inklúzii:“

www.unss.sk/edi

 

Tímea Hóková

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *