Máme za sebou 7. zasadnutie Ústrednej rady ÚNSS

Uskutočnilo sa v piatok 27. novembra 2020 a vymykalo sa všetkým doterajším. Pandémia vírusu COVID-19 spôsobila, že sa jej členovia zišli po roku a rokovať mohli len on-line, čo si vyžiadalo určitú technickú prípravu. Počas roka však ÚR nebola v nečinnosti, postupne prijala celkovo 9 uznesení. Prirodzene, korešpondenčným hlasovaním.

 

O úvodný bod programu sa postarala smutná udalosť. Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku zosnulého člena ÚR a predsedu KR Košice Milana Sabovíka, ktorý nás nečakane opustil 15. mája 2020 vo veku 62 rokov. V ÚNSS bol od jej počiatkov a za ten čas vykonal množstvo obetavej práce v prospech svojich spoluobčanov so zrakovým postihnutím. Spomienku na život a prácu Milana Sabovíka sme uverejnili v Dúhe 3/2020. Česť jeho pamiatke.

Členovia ÚR dostali podrobnú správu o činnosti Úradu ÚNSS za obdobie jún – november 2020, z ktorej vyberáme:

 1. ÚR konštatovala, že sa podarilo udržať vyrovnané financovanie aktuálnych nákladov ÚNSS, a to najmä vďaka úspešným rokovaniam s VÚC, ktoré poskytujú príspevky na špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, a vďaka výnosu z Bielej pastelky.
 2. ÚNSS má aktuálne 53 pracovníkov na plné a skrátené úväzky. Ide o viaceré formy pracovno-právnych vzťahov: TPP, živnostníci, pracovníci na dohodu, pracovní asistenti, aktivačná činnosť. ÚNSS prevádzkuje 13 chránených pracovísk.
 3. Z bohatej činnosti v oblasti legislatívy uvádzame heslovite: participácia pri príprave novelizácií zákonov o 13. dôchodku (podrobnejšie sa o výsledku dozviete v samostatnom príspevku), minimálnom dôchodku, minimálnej mzde, podmienkach práce z domu, schéme Kurzarbeit. ÚNSS pripomienkovala ústavný zákon o dôchodkovom systéme, podieľala sa na hodnotení plnenia Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím za roky 2018 – 2019. ÚR vzala na vedomie informáciu o úspešnom boji za novelizáciu zákona o verejných zbierkach, ktorý umožní čerpať príspevky zo zaplatených daní a z verejných zbierok získaných v roku 2019 až do konca roku 2021. Sociálne služby boli jednotlivými KS zabezpečované nepretržite. Ich rozsah a formy sa upravovali podľa meniacej sa pandemickej situácie, v súlade s celospoločenskými nariadeniami a opatreniami zakotvenými v Krízovom pláne ÚNSS a Dezinfekčnom pláne ÚNSS. Činnosť spolkovej zložky bola takisto organizovaná s ohľadom na tieto smernice.
 4. Z realizovaných projektov spomenieme vydávanie časopisu Dúha, v decembri vyjde publikácia o umení a kultúre a o ľuďoch so zrakovým postihnutím s názvom Dúhovka, časopis OKAmih, ktorý širokej verejnosti priblíži činnosť ÚNSS a život nevidiacich a slabozrakých. ÚR vzala na vedomie priebeh projektu EDI (viac o ňom sa dočítate v samostatnom príspevku) i o netradičnom poňatí tohtoročnej Cesty svetla (v ostatnom čísle Dúhy i Nového života sme vás informovali, že najvydarenejšie snímky z predošlých ročníkov krášlia plot našej bratislavskej budovy). Program Zdravé oči už v škôlke je dočasne pozastavený.
 5. Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér vystavilo 121 stanovísk pre stavebné a územné konanie a zúčastnilo sa na 24 kolaudáciách.
 6. Pod názvom IT Refresh začali Oddelenie sociálnych služieb a CETIS s osviežovaním a dopĺňaním vedomostí IT inštruktorov, v mapovanom období sa uskutočnili 4 on-line workshopy.
 7. ÚR vzala na vedomie správu o aktuálnom stave Programu individuálneho darcovstva. Ku 27. novembru prijala komisia 12 žiadostí, z nich bolo zatiaľ 9 schválených. Celková prerozdelená suma je 1 456,45 €. K PID má k dispozícii ešte 957,15 €. Financiami do fondu prispela spoločnosť VEMA a Nadácia Pontis.
 8. ÚR sa zaoberala priebehom a hodnotením Bielej pastelky 2020 a Dňom bielej palice 2020.
 • ÚR vzala na vedomie výnos hlavného zbierkového dňa, ktorý je vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou výborný, a vyslovila poďakovanie všetkým organizátorom, realizátorom i prispievateľom. Zároveň odsúhlasila, že hlavným zbierkovým dňom budúceho ročníka bude piatok, 24. september 2021.
 • V súvislosti s Dňom bielej palice 2020 ÚR konštatovala, že napriek značným obmedzeniam vyplývajúcim z epidemiologických opatrení bola zvolená náhradná forma realizácie uchopená kvalitným spôsobom a svoj účel splnila. ÚR pripomenula trvajúcu úlohu ÚNSS presadzovať legislatívnu definíciu slepeckej/bielej palice.

 

Budúci rok v znamení zmien

VČS, KZ a napokon aj zjazd sa z tohto roka presunuli na ten budúci. ÚR stanovila príslušné termíny: VČS sa uskutočnia v období 15. marec – 30. apríl 2021, KZ v období 3. máj – 12. jún 2021 a 9. zjazd ÚNSS sa uskutoční v jeseni 2021. V prípade nepriaznivých okolností spôsobených pandémiou COVID-19 budú zodpovední informovať. ÚR určila počty delegátov pre jednotlivé KZ, splnomocnila predsedníctvo stanoviť počet delegátov 9. zjazdu na základe počtu členov v jednotlivých krajoch k 1. januáru 2021, a potvrdila mandát pracovnej skupiny na obsahovú prípravu zjazdu, ktorá bola v zložení Branislav Mamojka, Milan Měchura, Josef Zbranek, Tatiana Winterová, Dušana Blašková, Tímea Hóková a Michaela Hajduková vymenovaná uznesením ÚR UNSS č. 124/2019.

 

Situácia v základných organizáciách ÚNSS

Na základe predloženej analytickej správy sa ÚR zaoberala štruktúrou členskej základne a uložila členom ÚR a členom pracovnej skupiny na obsahovú prípravu 9. zjazdu ÚNSS venovať pozornosť opatreniam, zohľadňujúcim potreby najpočetnejších skupín – seniorov a slabozrakých. Z dôvodu kolektívneho vystúpenia členov ZO č. 58 Nové Mesto nad Váhom z ÚNSS (k 31. októbru 2020) a na základe odporúčania KR ÚNSS Trenčín ÚR uvedenú ZO zrušila.

 

Ešte k dvom bodom

 1. ÚR menovala Jána Podolinského za člena grantovej komisie. Stal sa nástupcom Igora Harušťáka, ktorý odišiel do dôchodku.
 2. ÚR vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch Súťaže braillovských esejí 2020. Slovensko tento rok reprezentovali Michaela Dlhá, Slavomíra Matlová a Renata Oláhová, v medzinárodnom kole sa však na hodnotených miestach neumiestnili. Podrobnejšie informácie ako i texty našich autoriek nájdete na stránke www.unss.sk

 

Podľa uznesení spracoval Josef Zbranek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *