Ako pristupovať k odstraňovaniu bariér

Asi trocha zjednodušený názov článku, ktorý by mal byť bilanciou a vyhodnotením jedného veľkého prospešného projektu. Projektu, na ktorom vyše roka pracovali desiatky ľudí.  

Ako ho však priblížiť, keď má projekt taký komplikovaný názov a my nechceme, aby niekoho odradil? Nepreháňam. Veď mindráky z jeho názvu mali aj niektorí odborníci, takže sa nezľaknite, hneď si ho v ďalšom odseku prijateľne vysvetlíme. Ide o projekt „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“.

 

Cesta k vysvetleniu vedie cez partnerov projektu. Jeho predkladateľom bola ÚNSS, za partnera si vybrala Mesto Nitra. Nitra je Veľké, nie však hlavné mesto. Je ľahko dostupné z hlavného mesta pre odborných pracovníkov ÚNSS. Na konte má Oskara bez bariér, usiluje sa v tejto oblasti niečo robiť a v neposlednom rade malo ihneď pochopenie pre spoluprácu na projekte. ÚNSS a Mesto Nitra projekt predložili Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti do programu Efektívna verejná správa. Už sa dostávame k rozšifrovaniu toho na prvý pohľad nestráviteľného názvu. Keď chceme sprístupniť jeden priechod pre chodcov, vchod do budovy alebo neprístupnú webovú stránku, je to často neľahká práca a presviedčanie, pričom takýchto prekážok majú zdravotne postihnutí ľudia, ale aj iné znevýhodnené skupiny občanov, tisíce. Hlavná idea projektu teda bola v tom, ako všade, nielen v Nitre, naštartovať procesy, ktoré umožnia formy debarierizácie zefektívniť. A to tak, že bude umožnené občanom  podieľať sa na správe vecí verejných. To je tá participatívna tvorba verejných politík. Keď hovoríme o znevýhodnených skupinách občanov, okrem ľudí so zdravotným postihnutím máme na mysli aj seniorov, mamičky s malými deťmi, dokonca aj ľudí s batožinou. Naše mestá by mali byť prístupné a dostupné pre všetkých.

 

Tri pracovné skupiny

Na úvod boli vytvorené 3 pracovné skupiny. ÚNSS, mesto Nitra, ďalšie miestne občianske združenia, Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nominovali svojich zástupcov a expertov. Vedúcimi jednotlivých skupín boli odborníci z ÚNSS. Prvú skupinu pre architektonické bariéry viedol Pavol Korček, informačné bariéry v 2. skupine koordinoval Peter Teplický, 3. skupinu, ktorá sa zaoberala prístupnosťou a dostupnosťou služieb, viedla Tímea Hóková. Hlavným koordinátorom projektu bola Michaela Hajduková, za mesto Nitra Martina Hrozenská. V priebehu roku 2018 sa skupiny pravidelne stretávali, či už individuálne alebo spoločne. Obsahom stretnutí bolo vyhodnotenie uskutočnenej práce a ďalšie zadania.

 

Verejnosť

Spoluprácu s verejnosťou odštartovala panelová diskusia na výročnej členskej schôdzi ZO Nitra 28. apríla 2018. Z celej jednohodinovej diskusie bol vyhotovený audiozáznam  a výstupy boli podrobne spracované. Nasledovali podobné diskusie na pôde ďalších občianskych združení. Mesto Nitra na svojom portáli spustilo dotazník, ktorého scenár sa obsahovo zhodoval s obsahom uvedených diskusií. Do dotazníka sa zapojilo 67 respondentov. Vyvrcholením tejto fázy projektu bolo verejné stretnutie s občanmi 11. septembra v zasadačke Mestského úradu v Nitre za účasti 41 občanov. Diskusie s občanmi priniesli stovky podnetov. Mnohé z nich viedli k okamžitej náprave, ďalšie si musia počkať na rekonštrukcie komunikácií. Zväčšiť písmo na výveske alebo upraviť web, to sa dá urobiť operatívne. Iné je kvôli vodiacim a signálnym pásom rozkopať križovatku. Ako som však naznačil na úvod, hlavným poslaním projektu nebolo odstraňovať bariéry, aj keď sa často odstránili. Keď už sme zisťovali, ako získavať poznatky, čo ľudí trápi, konkrétne odstránenie bolo neodmysliteľnou motiváciou.

 

Pohľad do sály plnej ľudí.
Záverečná konferencia v Nitre

 

Záverečné podujatie

Záverečná konferencia bola 18. júna v Župnom dome v Nitre, za účasti splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla, nitrianskeho primátora Mareka Hattasa a ďalších hostí. Predseda ÚNSS zo zdravotných dôvodov prehovoril k účastníkom z videozáznamu. Celoštátny význam projektu bol potvrdený na konferencii panelovou diskusiou zástupcov miest a obcí – Nitry, Žiliny, Svidníka, Jabloňova nad Turňou a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Účastníci sa mali možnosť oboznámiť aj so softvérom na tvorbu hmatových orientačných máp pre nevidiacich a manuálom verejných priestranstiev z hľadiska prístupnosti.

Existujú projekty s merateľnými výsledkami, čiže projekty, ktoré riešia konkrétny problém. Pri iných projektoch však výsledok odmeriame ťažko. Tieto projekty menia spoločenské povedomie a ich vplyv sa prejaví až v budúcnosti. Ani náš projekt nevyriešil všetko, čo Nitranov trápi, či už ide o cyklotrasy oddelené od chodníkov len farebným pásom, alebo nekonečne rekonštruovanú autobusovú stanicu. Verme však, že prinesie viac odhodlania občanov podieľať sa vo vlastnom záujme aktívnejšie na riadení spoločnosti.

 

Josef Zbranek

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *