Používate registračnú pokladnicu? Pozor na zmeny

Zmeny v oslobodení od povinnosti evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V rámci 2. čítania návrhu zákona v Národnej rade SR poslanci výboru pre financie a rozpočet si osvojili a poslanci v pléne schválili pozmeňujúci návrh poslanca Radovana Baláža, ktorý obmedzuje oslobodenie od povinnosti evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo  virtuálnej registračnej pokladnici (ďalej tiež „registračná pokladnica“) osobami s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Doterajší stav

Doposiaľ bola od povinnosti evidovať tržby v  registračnej pokladnici oslobodená osoba s ťažkým zdravotným postihnutím i v prípade, ak tržbu za tovar alebo služby preberala osoba, ktorá nebola osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Využívali to podnikatelia, ktorí sú osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ale zamestnávali ďalšie osoby, ktoré preberali tržbu, pričom neboli osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. To sa s účinnosťou od 1. januára 2018 mení.

 

Čo sa zmenilo

Podľa § 3 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na predaj tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Rovnako, podľa § 3 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na služby poskytované fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

V odôvodnení tejto zmeny sa uvádza: „Z dôvodu eliminácie krátenia prijatých tržieb sa upravuje výnimka z povinnosti evidencie tržieb tak, že táto výnimka sa bude vzťahovať výlučne na prípady, ak tržbu za predaný tovar  prijíma sám podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZPS alebo ak tržbu za predaný tovar prijíma jeho zamestnanec alebo iná osoba, ktorí musia byť taktiež fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZPS.“

 

Oznam o oslobodení od používania registračnej pokladnice

Zákon bol doplnený o ustanovenie zavádzajúce povinnosť verejne informovať o skutočnosti, že na danú prevádzku sa nevzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu, pokiaľ tomu tak v skutočnosti je.

Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak podnikateľ nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly  preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

 

Čo si treba zapamätať

Podnikatelia, ktorí sú osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, a doposiaľ na evidenciu tržieb neboli povinní používať registračnú pokladnicu, nemusia naďalej evidovať tržby v registračnej pokladnici, pokiaľ budú tržby preberať sami alebo preberaním tržby poveria inú osobu, ktorá ale tiež musí byť  osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Pokiaľ od 1. januára 2018 za nich preberá tržbu osoba, ktorá nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, kontrolné orgány to budú považovať za nedodržanie povinnosti evidovať tržby v registračnej pokladnici. Zákon neobsahuje žiadnu výnimku pre prípad, že podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže po určitú dobu tržby osobne preberať.

 

Test  prístupnosti

Popísané obmedzenie výnimky predstavuje serióznu prekážku pre podnikateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, najmä tých bez zamestnancov alebo s malým počtom zamestnancov bez ťažkého zdravotného postihnutia. Aspoň pre časť z nich sa ponúka ako riešenie použitie virtuálnej registračnej pokladnice ak bude pre nich prístupná. Túto možnosť otestujeme a v prípade nedostatočnej prístupnosti budeme presadzovať úplné sprístupnenie virtuálnej registračnej pokladnice. Sme presvedčení, že by to nemal byť principiálny technický problém lebo virtuálna registračná pokladnica je aplikácia na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR a využíva sa aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Predpokladáme, že v tom pomôže práve zavedená zákonná povinnosť používať registračnú pokladnicu ako aj už dnes platný výnos MR SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, smernica EU č. 2012/2016 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných inštitúcií ako aj Tallinnská deklarácia o e-governmente prijatá na stretnutí ministrov EU 6. októbra 2017.

 

Milan Měchura

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *