Príspevok na kúpu pomôcky zo zahraničia

Na jednej strane zdravotnícka a kompenzačná pomôcka, na druhej reliéfne označenie bežných spotrebičov a predmetov či dodatočné drobné zariadenie. Samostatne to v mnohých oblastiach ide aj napriek zrakovému postihnutiu. 

Čo ale v prípade, že slovenský trh neponúka to, čo by vám pomohlo? Máte ako nevidiaci či slabozraký možnosť zaobstarať si to aj vďaka peňažnému príspevku získanému zo zdravotnej poisťovne alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny?

 

Pomôcky hradené z verejného zdravotného poistenia

Reč je o ortopedicko-protetických pomôckach, vozíkoch, kočíkoch, mobilných chodúlkach, zdvihákoch chorých, špeciálnych posteliach, rehabilitačných a kompenzačných pomôckach, sériovo vyrábaných prsných epitézach, pomôckach, ktoré slúžia na aplikáciu liečiva a na kompresívnu liečbu, pomôckach pre ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím, pacientov s diabetom, inkontinenciou a stómiou. Kompletný kategorizačný zoznam zdravotníckych pomôcok (KZZP) obsahuje viac než 5000 rôznych položiek (tých, ktoré sa týkajú bezprostredne zrakového postihnutia je niekoľko desiatok) a zverejnený je na stránke Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré je zaň zodpovedné. Jeho pravidelnou aktualizáciou je poverená kategorizačná komisia zostavená zo zamestnancov MZ SR a zástupcov zdravotných poisťovní.

Podnet na zmenu v KZZP môže podľa zákona dať ktorýkoľvek člen kategorizačnej komisie, výrobca pomôcky, jej distribútor, záujmové združenia (napr. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Asociácia nepočujúcich Slovenska atď.), ale na základe vlastnej iniciatívy aj jednotlivec. Návrh na zaradenie zdravotníckej pomôcky do kategorizačného zoznamu však môže podať len výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním poverený zástupca (distribútor). V jednotlivých kategóriách a podkategóriách sa uvádzajú výrobcovia a konkrétne modely pomôcok, to znamená, že tam nenájdete skupinu Lupy, ale napr. optická lupa s podsvietením Railight.

Zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia v paragrafe 38 hovorí, že MZ SR môže z vlastného podnetu vyradiť zdravotnícku pomôcku, ak:

  1. c) bola preukázateľne nedostupná na trhu dlhšie ako tri mesiace
  2. d) nebola preukázateľne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom sa prihliada na prevalenciu choroby v SR.

Pomôcku je však možné vyradiť aj na žiadosť výrobcu. Vtedy to trvá do dvesto sedemdesiatich dní. Ak by ministerstvo do tejto doby nerozhodlo o vyradení, pomôcka sa za vyradenú považuje. V praxi to znamená, že pri preplácaní pomôcok, ktoré sa predpisujú zriedkavejšie, alebo sú na našom trhu nedostatkovým tovarom (napr. niektoré okuláre alebo lupy) môže nastať problém.

V KZZP je pri každej položke na cent vyčíslená cena pomôcky a doplatok pacienta. S týmito sumami môže hýbať výlučne kategorizačná komisia. Zdravotnícke pomôcky sú vo väčšine prípadov vyrábané sériovo, refinancujú sa však, pravdaže, aj tie, ktoré sú vyhotovované na mieru (napr. očné protézy).

Ako možno zdravotnícku pomôcku získať? Odborný lekár v danej špecializácii vám musí vystaviť poukaz na zdravotnícku pomôcku, ktorú vám následne vo výdajni zdravotníckych pomôcok predajú, príp. objednajú. Ak máte záujem o kúpu zdravotníckej pomôcky zo zahraničia, čaká vás rovnaký postup, ako pri schvaľovaní liečby, ktorá je na Slovensku nedostupná. Zdravotné poisťovne sa v tomto prípade riadia platnou legislatívou a vlastnými internými predpismi, preto, ak máte záujem o peňažný príspevok (PP), vám odporúčame ešte pred samotnou kúpou kontaktovať revízneho lekára vašej zdravotnej poisťovne a dohodnúť sa vopred. Pracovníci krajských stredísk (KS) môžu s vami tento rozhovor absolvovať, vysvetliť a adekvátne vyargumentovať, prečo je vybraná pomôcka práve pre vás a vaše samostatné fungovanie potrebná, resp. prečo sú tie, ktoré slovenský trh ponúka, pre vás nedostatočnou kompenzáciou.

 

Peňažné príspevky z ÚPSVaR-u

Pokiaľ ide o kompenzačné pomôcky, takisto existuje zoznam tých, ktorých časť môže byť človeku so zdravotným postihnutím preplatená. Tento zoznam však spadá pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) a obsahuje nie konkrétnych výrobcov a modely, ale všeobecne definované skupiny pomôcok, napr. diktafón s hlasovým výstupom alebo osobný počítač na spracovanie dokumentov. Návrh na zmenu v tomto zozname (vypustenie alebo zaradenie niektorej položky, ale aj úprava maximálne zohľadňovanej sumy) môže vychádzať z iniciatívy členov kategorizačnej komisie, podávať ich však môžu aj výrobcovia, distribútori a záujmové združenia.

Príspevok je v závislosti od ceny pomôcky a príjmu žiadateľa poskytovaný maximálne do výšky 95 percent nadobúdacej ceny kompenzačnej pomôcky, pričom pri každej skupine pomôcok je určená maximálna výška zohľadňovanej sumy. Napr. maximálne zohľadňovaná suma pri kúpe osobného počítača je 1200 € a vy môžete získať príspevok vo výške maximálne 95 percent z tejto sumy. Pravdaže, kúpiť si môžete aj drahší počítač, ÚPSVaR však vyšší príspevok neposkytne. Skupiny (zoznam) pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok sú uvedené v opatrení MPSVaR SR č. 7/2009 Z.z.

Záujemca o kúpu kompenzačnej pomôcky predkladá príslušnému ÚPSVaR-u žiadosť o PP na kúpu pomôcky, lekársky nález od odborného lekára v danej špecializácii, od všeobecného lekára posudok zdravotného stavu, vyhlásenie o majetku, svoj príjem a príjem spoločne posudzovanej osoby za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom o PP na kúpu pomôcky žiada. Uviesť treba všetky druhy príjmov, tie, ktoré si ÚPSVaR nedokáže zabezpečiť sám (tzn., ak nie sú predmetom informačných systémoch vymedzených v zákone proti byrokracii) treba preukázať. Žiadosť sa predkladá na predpísanom formulári, ktorý žiadateľ získa na príslušnom ÚPSVaR-e. V zákone sú ustanovené výnimky, kedy lekársky nález, ani vyhlásenie o majetku predložiť netreba. Nasledujúci krok je účasť na sociálnom šetrení, kde pracovníci úradu na základe rozhovoru zhodnotia vaše obmedzenia, zručnosti a oprávnenosť vašej požiadavky. Aj v tomto prípade sa môžete s pracovníkom KS dohodnúť, aby bol na stretnutí prítomný.

Členstvo Slovenska v EÚ a v Európskom hospodárskom priestore vám, pravdaže, umožňuje nadobudnúť pomôcku aj z obchodu so sídlom v zahraničí. Na podrobnosti sme sa opýtali Marianny Šebovej z Tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

„V zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o PP na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) musí žiadosť o priznanie PP na kompenzáciu obsahovať aj odôvodnenie, prečo žiada konkrétny druh PP a v tej súvislosti aj konkrétnu pomôcku. V odôvodnení žiadosti nie je potrebné uvádzať, že si žiadateľ chce pomôcku zakúpiť v zahraničí ani zdôvodňovať záujem o kúpu práve tejto pomôcky. Podľa § 26 ods. 2 spomínaného zákona sa výška PP na kúpu pomôcky určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ŤZP uvedených v prílohách č. 10 a 11, ak zákon neustanovuje inak. Pri určení výšky PP sa zohľadňuje cena pomôcky, najviac v sume ustanovenej v kategorizačnom zozname pomôcok. Maximálnu sumu PP určuje § 26 ods. 3 zákona, v súčasnosti 8630,42 €.“

Predfaktúru, resp. faktúru stačí ÚPSVaR-u predložiť až na výzvu, t. j. keď vám bude PP na kúpu pomôcky, ktorú žiadate, navrhnutý v komplexnom posudku. Pokiaľ sú vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, je vašou povinnosťou zabezpečiť a predložiť aj ich úradný preklad. Ak je na nej suma uvedená v inej mene, prepočet na eurá sa uskutoční podľa kurzu Európskej centrálnej banky v deň vyhotovenia dokladu. Odôvodnenie od dodávateľa sa nevyžaduje.

Pokračuje Marianna Šebová: „V zmysle § 26 ods. 1 písm. a) zákona PP na kúpu pomôcky možno poskytnúť na základe dokladu o cene pomôcky alebo dokladu o kúpe pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky. Pokiaľ si žiadateľ chce zakúpiť pomôcku na území SR, oprávnenosť osoby, ktorá vyhotovila doklad o cene/kúpe pomôcky si zisťuje ÚPSVaR sám, a to cez portál OverSi. V prípade zakúpenia pomôcky v zahraničí je potrebné, aby žiadateľ predložil aj doklad, že predajca je oprávnenou osobou podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona. Opäť platí, že žiadateľ je povinný predložiť úradný preklad dokladu, ak je tento vyhotovený v inom ako slovenskom alebo českom jazyku. Pokiaľ sú ÚPSVaR-u všetky potrebné doklady predložené v určenej lehote, konanie netrvá dlhšie ako pri kúpe pomôcky zo Slovenska.“

Dodajme, že s procesom nákupu pomôcky zo zahraničia a s podávaním žiadostí o poskytnutie príspevku na jej kúpu majú už viaceré KS skúsenosti. S výberom pomôcok vám môžu pomôcť, nezabúdajte ale, že komunikáciu s predajcom musíte zabezpečiť vy.

 

E-shopy s pomôckami

Česká republika

eshop.tyflopomucky.cz

Rakúsko

www.blindenverband-wnb.at/fuer-sehbehinderte-menschen/hilfsmittelshop/

Poľsko

lumen.pl/oferta

lunaoptic.pl/

www.altix.pl

www.harpo.com.pl/zakupy/sprzet-dla-niewidomych-i-slabowidzacych/

www.skynet.pl/category/sprzet

www.ece.com.pl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=1&Itemid=2

Inšpiráciou pri hľadaní vhodnej kompenzačnej pomôcky môže byť aj medzinárodná databáza EASTIN.

 

Dve poznámky na záver

Pomôcť s dofinancovaním KP kupovanej cez ÚPSVaR vám okrem iného môže aj Program individuálneho darcovstva, ktorý vám v nasledujúcom článku priblíži jeho predsedníčka Eliška Fričovská. Vykryť obdobie čakania na novú pomôcku môžete napr. aj tým, že si rovnaký alebo obdobný model požičiate z KS. Každé stredisko má zoznam pomôcok, ktoré môže klientom na základe zmluvy o zapožičaní posunúť na tak dlho, ako to bude potrebné. Pravdaže, nie všetky existujúce pomôcky sa dajú takto požičať, rovnako ako nie každé stredisko má rovnaký zoznam. V prípade, že o zapožičanie prejavíte záujem a KS vo vašom krajskom meste takú pomôcku k dispozícii nemá, osloví ostatné strediská, ak sa na niektorom z nich vami hľadaný typ nachádza, zabezpečia vám jeho doručenie. V prípade, že máte doma funkčnú, hoci staršiu pomôcku, ktorú už nepoužívate, budeme veľmi radi, ak s pracovníkmi ÚNSS prediskutujete možnosť darovať ju KS, aby mohla poslúžiť iným nevidiacim alebo slabozrakým.

 

Dušana Blašková

1 komentár k “Príspevok na kúpu pomôcky zo zahraničia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *