Stanovy ÚNSS po 9. zjazde

Rozhodnutie delegátov prinieslo začiatkom decembra minulého roka niekoľko väčších zmien v Stanovách ÚNSS, ktoré budú mať vplyv na ďalšie fungovanie našej organizácie. Aby vám však nič neuniklo, dovoľte mi previesť vás niektorými z nich. 

 

Členstvo v ÚNSS

Jedna z prijatých zmien sa týka členstva, ktoré je po novom riadne, mimoriadne a čestné. Človek môže byť členom vo viacerých základných organizáciách (ZO) alebo kluboch, funkciu predsedu však môže zastávať len v jednej z týchto organizačných zložiek. V praxi to znamená, že v jednej ZO alebo klube je kmeňovým členom, v ostatných členom hosťujúcim. O spôsobe fungovania riadneho a hosťujúceho členstva, rovnako ako o spôsobe evidencie vás budeme informovať v samostatnom materiáli, dnes vám predstavím „len“ niekoľko základných bodov.

 1. Riadnym členom môže byť :
 2. a) každá osoba, ktorej poškodenie zraku nepriaznivo ovplyvňuje životné podmienky a spoločenské a pracovné uplatnenie;
 3. b) rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa alebo inej osoby so zrakovým postihnutím, ktorá má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
 4. Čestné členstvo je vyjadrením ocenenia ľudí, ktorí sa zaslúžili o zlepšovanie postavenia nevidiacich a slabozrakých. Udeľuje ho Ústredná rada ÚNSS (ÚR ÚNSS). Pozor! Čestní členovia nemôžu byť volení do orgánov ÚNSS.
 5. Mimoriadnym členom sa môže stať osoba bez zrakového postihnutia, ktorá je ale v tejto oblasti odborníkom. Tento typ členstva sa týka aj dobrovoľníkov, priateľov a priaznivcov, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať na činnosti organizácie.

 

Kluby

Rozhodnutím delegátov došlo k zrovnoprávneniu klubov a ZO, t. j. kluby sa stali rovnocennou organizačnou jednotkou ako ZO. Majú svoje vedenie (predsedu, resp. predsedníčku a radu klubu), svojich členov, program, hospodárenie a zúčastňujú sa na riadení ÚNSS na vyšších úrovniach – jeho zástupca je napr. členom krajskej rady (KR). Pre úplnosť dodávam, že pôsobnosť klubu môže zahŕňať celé územie Slovenska, teda nie je regionálne obmedzený ako ZO. Pri svojom vzniku si ale musí zvoliť príslušnosť ku kraju. V príslušnej KR potom zastupuje záujmy svojich členov. Kluby vznikajú na základe spoločného záujmu, tzn. v rámci ÚNSS môžu fungovať kluby športové, šachové, fotografické, počítačové, literárne a mnohé ďalšie. Je to len a len na vás!

 

Niekoľko dôležitých odrážok k fungovaniu ZO a klubov

 • funkčné obdobie ich predsedov a výborov sa predlžuje na štyri roky (z čoho vyplýva, že aj funkčné obdobie KR je štvorročné);
 • po dohode môžu starostlivosť o svoju administratívnu agendu a finančné záležitosti zveriť sekretárovi KR, ku ktorej prináležia. Od administratívy odbremenené ZO a kluby sa tak môžu plne sústrediť na aktivity pre svojich členov;
 • delegátov na zjazd nominujú priamo ZO a kluby (pripomínam, že doteraz to robilo krajské zhromaždenie);
 • o vzniku a zrušení ZO a klubu rozhoduje ÚR ÚNSS.

 

Nové ustanovenia týkajúce sa KR

 • rušia sa krajské zhromaždenia. Pravdaže, členovia z daného kraja si spoločné stretnutia môžu organizovať aj naďalej, ich charakter však bude menej formálny.
 • KR sa budú vytvárať automaticky – každá ZO a klub v nej bude mať jedného zástupcu (predsedu alebo predsedníčku, príp. môže nominovať niekoho iného). KR si podľa uváženia môže prizvať aj ďalšieho člena.
 • KR naďalej menuje krajskú kontrolnú komisiu;
 • V súčasnej podobe budú KR pokračovať naďalej, čo je ale dôležité, v priebehu nasledujúcich dvadsiatich štyroch mesiacov sa musia transformovať podľa nových pravidiel;
 • ako bolo spomenuté vyššie, funkčné obdobie KR je po novom 4 roky;
 • pri KR sa zriaďujú sekretariáty, ktoré môžu pomáhať ZO a klubom s administratívnou a finančnou agendou, príp. ju od nich úplne prevziať;
 • KR spolu s ÚR ÚNSS navrhuje kandidátov do funkcií.

 

Rozšírenie riadiacich orgánov ÚNSS

Do ÚR ÚNSS pribudli riaditeľka Úradu ÚNSS a traja garanti za sociálnu oblasť a oblasť prístupnosti. V súčasnosti sú tieto pozície obsadené Dagmar Filadelfiovou, Ivanou Frčovou a Petrom Teplickým. Počet členov najvyššieho riadiaceho orgánu našej organizácie sa tak rozšíril na 23. Nové čísla neobišli ani Predsedníctvo ÚNSS, ktoré sa po zjazde doplnilo o dvoch členov, a to o riaditeľku Úradu ÚNSS a jej zástupkyňu. Aktuálne má teda 7 členov: Jána Podolinského, Tímeu Hókovú, Branislava Mamojku, Michala Tkáčika, Josefa Zbranka (ktorý bol hlasovaním zvolený na on-line stretnutí predsedov KR), Tatianu Winterovú a Katarínu Kuľkovú.

 

Záverom

Decembrový zjazd priniesol ešte niekoľko menších technických zmien súvisiacich s legislatívou a iné drobné upresnenia, ktorým sa môžeme venovať inokedy. Všetky prijaté úpravy boli zaslané Ministerstvu vnútra SR, ktoré vedie register občianskych združení, na kontrolu súladu s aktuálne platnou legislatívou a na registráciu. Výsledkom kontroly našich stanov bolo niekoľko pripomienok, ktoré zjednocujú terminológiu používanú v stanovách s aktuálne platným právnym stavom. Návrhy ministerstva sme do znenia našich stanov zapracovali, do ich obsahu však nijako nezasahujú, preto ich opätovné schválenie ÚR ÚNSS nie je potrebné.

Plné znenie nových stanov spolu s vysvetľujúcimi textami sa postupne objavia na intranete a na hlavnej webovej stránke (www.unss.sk) v časti Členstvo v UNSS.

Ak dosiaľ nemáte zriadený prístup do intranetu pre spolkovú zložku, rozhodne odporúčame požiadať oň cez sekretára vašej KR. Postupne sa totiž práve intranet stane primárnym zdrojom aktuálnych informácií (napr. uznesení ÚR ÚNSS)a tlačív (napr. k VZ Biela pastelka či Štvornohé oči, žiadostí o grant či podporu z Programu individuálneho darcovstva, ale aj prihlášky do Cesty svetla a pod.). Školenie, ako s ním pracovať, zabezpečíme.

Na záver by som rád zdôraznil, že cieľom vyššie uvedených novôt je umožniť ZO a klubom zamerať sa primárne na aktivity pre členov a prispieť k väčšej pružnosti organizácie. To, či sa uplatnia v praxi a či prinesú želaný efekt, je však v našich rukách. ÚNSS bude fungovať podľa toho, ako sa k jej fungovaniu postavíme my sami. Zapojme sa a buďme aktívni! Potom sa aj naša organizácia bude rozvíjať. Je to práca pre nás samých a nik ju za nás neurobí.

V nasledujúcom období by som sa preto rád stretol s čo najväčším počtom z vás, dozvedel sa o tom, čím vaše krajské rady a základné organizácie žijú, a o tom, aké problémy vás v ÚNSS trápia. Spoločne s vami by som rád prebral ich možné riešenia a načerpal čo najviac podnetov na zlepšenie fungovania ÚNSS. Chcel by som vás preto veľmi pekne poprosiť, aby ste mi na mail podolinsky@unss.sk poslali termíny plánovaných krajských rád a členských schôdzí ZO. Pousilujem sa prísť na všetky, ktoré sa mi do pracovného kalendára zmestia.

 

Ján Podolinský

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *